วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 28 ต.ค. 2557 เวลา 11.04 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวบ้านฮ็อง หมู่ที่2 ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ ทรงเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านฮ็อง โอกาสนี้ ประธานศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านฮ็องพร้อมด้วยสมาชิก ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวหอมมะลิจำนวน 600 กิโลกรัม เพื่อเป็นกองทุนข้าวสารอาหารกลางวันโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์ โดยศูนย์ฯ ดังกล่าว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 ได้ดำเนินการจัดองค์ความรู้ในการผลิตข้าวที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ ลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ ใช้กระบวนการประกันคุณภาพโดยยึดกระบวนการ PDCA หรือ Plan, Do, Check, Act มีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก มีการแต่งตั้งชาวนาชั้นนำทำหน้าที่เป็นวิทยากรประจำศูนย์และแกนนำชาวนา และมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับกระบวนการและแนวคิดของเกษตรกร จากเดิมเป็นผู้ปลูกข้าวจำหน่ายทั่วไป มาเป็นผลิตข้าวเพื่อจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนมีการระดมทุนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวและปัจจัยการผลิต โดยในปีที่ผ่านมาได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ส่งมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาจำนวน 22 ตัน ปัจจุบันมีสมาชิก 145 ราย โดยแบ่งเป็นสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รวม 36 ราย พื้นที่แปลงพันธุ์ 596 ไร่ และสมาชิกผลิตข้าวเปลือกคุณภาพดีและข้าวอินทรีย์ 109 ราย โดยได้ดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กระจายในชุมชนตั้งแต่ปี 2554 มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแก่ชาวนาในชุมชนและสร้างเครือข่ายในการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ให้กับหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวประเภทข้าวหอมมะลิดีเด่นอันดับ 1 ระดับประเทศ ปี 2557 ในการนี้ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาบึก ปลาดุกด้าน ปลาตะเพียนขาว และปลาสวาย ลงในแหล่งน้ำชุมชน แล้วทรงเยี่ยมราษฎร ที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ในโอกาสนี้ประธานกลุ่มแม่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตำบลบ้านเพี๊ยราม ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพื้นเมืองด้วยข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ข่าวโทรทัศน์ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

5. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

6. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

7. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

8. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น