วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

การออกนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของครู

ผู้บริหาร และคณะครูพัฒนาวิชาการ ออกนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของครูในเครือข่ายโรงเรียนสนม 2 อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันพุธ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่...

- โรงเรียนบ้านสะทืด ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์
- โรงเรียนบ้านหนองระฆัง  ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์
- โรงเรียนบ้านนาดี  ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์
- โรงเรียนบ้านแคนน้อย  ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์

โรงเรียนบ้านแคนน้อย

" โรงเรียนบ้านแคนน้อย " ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์


ประวัติโรงเรียนบ้านแคนน้อย

โรงเรียนบ้านแคนน้อย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2484 ที่บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยอาศัยงบประมาณของทางอำเภอ และทุนส่วนตัวของผู้ปกครองนักเรียนช่วยกันบริจาค ตั้งเป็นอาคารเรียนชั่วคราว 2 ห้องเรียน สังกัดอำเภอรัตนบุรี มีนายคำ  รัตนวงค์  เป็นครูใหญ่ขณะนั้น ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้ง นายสีม่วง  เจริญพร  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และดัดแปลงอาคารเรียนหลังนี้ใหม่ อาศัยทุนทรัพย์จากชาวบ้าน คณะครูในโรงเรียนและกลุ่ม ร่วมกันบริจาค สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2507 ขนาด 2 ห้องเรียน มีมุขอยู่ด้านบันไดขึ้น 2 ข้าง แต่ยังไม่เรียบร้อย ต่อมาได้รับงบประมาณจากทางราชการเพิ่มเติม จึงแล้วเสร็จ

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแคนน้อย มีหมู่บ้านในเขตบริการ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ มีนักเรียนทั้งหมด 108 คน เป็นนักเรียนชาย 57 คน นักเรียนหญิง 51 คน มีข้าราชการครูทั้งหมด 7 คน เป็นข้าราชการชาย 4 คน ข้าราชการหญิง 3 คน นักการภารโรง 1 คน และมีนายสุพินทร์  พุฒตาล  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในปัจจุบัน

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง