วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

รณรงค์ลดปัญหาอุบัติเหตุจราจร

สร้างจิตสำนึกแก่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ ด้วยการรณรงค์ลดปัญหาอุบัติเหตุจราจร อ.สนม จ.สุรินทร์ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสนม  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555


วาระอำเภอสนมเมืองดอกจานต้านภัยอุบัติเหตุจราจร 10 ประการ

1. กำหนดให้อำเภอสนม มีเส้นทางถนนสีขาวอำเภอสนม คือ ถนนจากบ้านหนองอียอ ถึง สี่แยกบ้านสำโรง (ตำบลแคน) ถนนทุกเส้นในเขตเทศบาล ประชาชนทุกคนสวมใส่หมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัย รวมทั้งปฏิบัติตามกฏจราจร

2. สถานที่ราชการทุกแห่งเป็นเขตบังคับสวมหมวกนิรภัย ผู้ไปติดต่อราชการทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัย

3. ผู้เลี้ยงสัตว์ไม่ปล่อยปะละเลยสัตว์เลี้ยงทุกชนิดตามท้องถนน

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำป้ายเตือน และเพิ่มแสงสว่าง รวมทั้งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรตามจุดบริเวณที่สำคัญ และจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย

5. เจ้าหน้าที่ตำรวจ และสถานศึกษาให้ความรู้กฏหมายจราจร และอุบัติเหตุจราจรแก่เด็กนักเรียนอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

6. เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจกวดขัน จับ ปรับ ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด

7. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กวดขัน จับกุม ผู้ขับขี่รถขณะเมาสุรา และเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ประกันตัว หรือให้ความสะดวกผู้กระทำผิดกฏหมายจราจรในทุกกรณี

8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร และป้องกันอุบัติเหตุจราจรแก่ราษฎรปีละ 1 ครั้ง

9. กำหนดให้ยานพาหนะทางการเกษตรทุกคัน ต้องติดสัญญาณไฟ หรืออุปกรณ์สะท้องแสง

10. เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามกฏหมายจราจร และสวมหมวกนิรภัย เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555
ลงชื่อ   นายวัชรินทร์  รัตนบรรณกิจ
นายอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ดู ที่ว่าการอำเภอสนม (จังหวัดสุรินทร์) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

พิธีรับประกาศนียบัตรยุวบัณฑิต

พิธีรับประกาศนียบัตรยุวบัณฑิต ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน เทศบาลตำบลสนม   ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

ดู สำนักงานเทศบาลตำบลสนม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " ยุวบัณฑิต "