วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนายบุญส่ง เตชะมณีสถิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
( อ้างอิง : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 )
ประวัติ

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

เกิด : 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2500
ภูมิลำเนา : จังหวัดพิจิตร


การศึกษา

- ปริญญาตรี ศศบ. ( รัฐศาสตร์ )  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท พบ.ม ( รัฐประศาสนศาสตร์ ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- นอ. รุ่นที่ 29
- นปส. รุ่นทที่ 31
- ปรอ. รุ่นที่ 19


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ม.ว.ม. (5 ธ.ค.2552)


การทำงาน

11 ม.ค. 2522 ปลัดอำเภอ ( จพง.ปค. 3 ) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

1 ก.พ. 2523 ปลัดอำเภอ ( จพง.ปค. 4 ) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

30 มิ.ย. 2524 นักวิชาการปกครอง 4 กองวิชาการและแผนงาน ปค.

16 ธ.ค. 2526 นักวิชาการปกครอง 5 กองวิชาการและแผนงาน ปค.

16 พ.ย. 2529 ผช.นายทะเบียนอำเภอ ( จพง.ปค. 6 ) อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

8 ธ.ค. 2529 ปลัดอำเภอ ( จพง.ปค.6 ) อ.วังสะพุง จ.เลย

26 ธ.ค. 2531 จ.วิเทศสัมพันธ์ 6 กองวิชาการและแผนงาน ปค.

21 เม.ย. 2533 ปลัดอำเภอ ( จพง.ปค.6 ) อ.แม่สาย จ.เชียงราย

2 มิ.ย. 2533 ปลัดอำเภอ ( จพง.ปค.7 ) อ.แม่สาย จ.เชียงราย

3 ธ.ค. 2533 นายอำเภอ ( จพง.ปค.7 ) อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

4 พ.ค. 2536 นายอำเภอ ( จพง.ปค.8 ) อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

17 ต.ค. 2537 นายอำเภอ ( จพง.ปค.8 ) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

1 พ.ย. 2538 นายอำเภอ ( จพง.ปค.8 ) อ.เชียงของ จ.เชียงราย

10 พ.ย. 2540 นายอำเภอ ( จพง.ปค.8 ) อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

2 พ.ย. 2541 นายอำเภอ ( จพง.ปค.8 ) อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

16 ต.ค. 2543 รกท.ผู้อำนวยการกองกองคลัง ปค. ( จบง.กง.8 )

23 มี.ค. 2544 ผู้อำนวยการกองคลัง ปค. ( จบง.กง.8 )

1 ม.ค. 2546 ปลัดจังหวัดมุกดาหาร ( จบง.ปค.9 )

2 ต.ค. 2546 ปลัดจังหวัดสุโชทัย ( จบง.ปค.9 )

27 ธ.ค. 2547 โอนมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่ง รอง ผวจ. ปัตตานี   ( นปค.9 )

18 มี.ค. 2548 รอง ผวจ.ปัตตานี ชรก.สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ( ตั้งแต่ 18 มี.ค. 2548 – 2 พ.ค. 2548 )

25 ต.ค. 2548 รอง ผวจ. ระนอง

8 ต.ค. 2550 รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี

11 ธ.ค. 2551 รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี ( นปค.ต้น ) ตำแหน่งประเภทบริหาร

1 ต.ค. 2552 ผวจ.มุกดาหาร ( นปค.สูง ) ตำแหน่งประเภทบริหาร 27 พ.ค.2553 ชรก.สป.มท.

1 ต.ค. 2553 ผวจ.มุกดาหาร ( นปค.สูง ) ตำแหน่งประเภทบริหาร รักษาราชการแทน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น