วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายวันชัย สุทธิวรชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
( อ้างอิง : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 )
ประวัติ

นายวันชัย สุทธิวรชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

เกิด : วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2499 อายุ 56 ปี


ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2513 - 2518  มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดนวลนรดิส

พ.ศ. 2518 - 2521  ศ.ศ.บ ( รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2539 - 2542  พัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาตร์ สถาบันฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)

พ.ศ. 2544 ประกาศนียบัตรชั้นสูง จากสถาบันพระปกเกล้า


การทำงาน

17 พ.ย. 2523 บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งบุคลากร 3 งานวางแผนและพัฒนาบุคคล ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรมโยธาธิการ

15 เม.ย. 2535 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการ กรมโยธาธิการ

5 ส.ค. 2540 ผู้อำนวยการกอง ( เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 8 ) กองการพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรมโยธาธิการ

27 ม.ค 2546 เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 8 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง

18 ก.พ. 2546 ผู้ตรวจราชการกรม ( เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ) ราชการบริหารส่วนกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

10 ก.ค 2546 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน ( เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช ) กรมโยธาธิการและผังเมือง

25 ต.ค. 2548 - 3 มิ.ย. 2550 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

4 มิ.ย. 2550 - 16 พ.ย. 2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

17 พ.ย. 2551 - 30 ก.ย. 2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

1 ต.ค. 2552 - 30 ก.ย. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2555 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

1 ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น