วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
นายวินัย บัวประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
( อ้างอิง : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 )
ประวัติ

นายวินัย บัวประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2498
มีที่อยู่ที่บ้านพัชรวิลล์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี


ประวัติการศึกษา

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
- ระดับปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปี พ.ศ. 2532 สำเร็จการศึกษาสังคมศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
- ปี พ.ศ. 2552 ได้เข้าฝึกอบรมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ.
- ปี พ.ศ. 2555 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ประวัติการทำงาน

 พ.ศ. 2536 เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง
 พ.ศ. 2537 – 2541 : ผู้อำนวยการวิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
 พ.ศ. 2542 : ผู้อำนวยการกองการข่าว สป.มท.
 พ.ศ. 2543 : ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
 พ.ศ. 2544 – 2548 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
 พ.ศ. 2548 – 2550 : ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 พ.ศ. 2550 – 2551 : ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 พ.ศ. 2551 – 2552 : ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
 พ.ศ. 2552 – 2553 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 พ.ศ. 2553 – 2554 : ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
 พ.ศ. 2554 – 2555 (กันยายน) : ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
 พ.ศ. 2555 (ตุลาคม) – ปัจจุบัน : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น