วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
( อ้างอิง : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 )


ประวัติ

วัน/เดือน/ปีเกิด
วันที่ 27 มีนาคม 2500

ตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

วุฒิการศึกษา
 - สถาปัตยกรรมศา่สตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (นิด้า)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 - พ.ศ. 2550 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

การฝึกอบรมที่สำคัญ
- สถาปนิก รุ่นที่ 1 วิทยาลัยการปกครอง
- ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง รุ่นที่ 17 กรมโยธาธิการ
- นักบริหารงานผังเมือง รุ่นที่ 2 กรมการผังเมือง
- Land Readjustment Project Jica (ประเทศญี่ปุ่น)
- วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่รที่ 32 สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
- เสริมสร้างสมรรถนะหลักการบริหาร รุ่นที่ 5 สำนักงาน ก.พ.
- นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 46 วิทยาลัยมหาดไทย

ประสบการณ์ในการทำงาน 
พ.ศ. 2533 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานโยธาธิการ จังหวัดสุุโขทัย
พ.ศ. 2538 เจ้าหน้าที่บริหารงานผังเมือง 8 จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและปฏิบัติการผังเมืองกรุงเทพฯ
พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและปฏิบัติการผังเมืองอุตรดิตถ์
พ.ศ. 2546 ผู้อำนวยการกองแผนงาน
พ.ศ. 2548 เลขานุการกรม
พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการกองคลัง
พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ(นักผังเมือง 9)
พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค(นักผังเมือง 9)
พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ(นักผังเมือง 9)
พ.ศ. 2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
ดู ศาลากลางจังหวัดนครพนม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคอีสาน
2. ผลการค้นหา คำค้น " ผู้ว่าราชการจังหวัด "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น