วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
( อ้างอิง : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 )ประวัติ
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

เกิดวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๘
ภูมิลำเนา พระนครศรีอยุธยา

การศึกษา
ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รัฐประศาสนศาสตร์ (พบ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การปกครอง (ร.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๒ (สถาบันพระปกเกล้า)
ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๔๘ (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร)

การฝึกอบรม 
หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๓๐ (วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง)
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๓๒ (วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง)
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ ๒ (สถาบันพระปกเกล้า)
หลักสูตรการบริหารและพัฒนานักบริหาร (Graduate Research Institute of Policy Studies,Japan)
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

ประวัติการรับราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๓ สำนักงาน ก.พ.
พ.ศ. ๒๕๒๒ - ปลัดอำเภอ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
พ.ศ. ๒๕๓๔ - นายอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๓๖ - นายอำเภอลอง จังหวัดแพร่
พ.ศ. ๒๕๓๘ - นายอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๔๐ - นายอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๖ - รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๔๗ - รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๔๙ - รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
พ.ศ. ๒๕๕๒ - รองอธิบดีกรมการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๕ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
๑๗ ต.ค. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน - ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รางวัลและผลงานดีเด่น 
- รางวัลชนะเลิศการประกวดบทความของกรมการปกครอง ประจำปี ๒๕๒๙ และ ปี ๒๕๓๒
- รางวัลผู้มีผลงานทางวิชาการยอดเยี่ยม หลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ ๓๐
- ที่ ๑ หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๓๐
- ที่ ๑ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๓๒
- รางวัลคนดีมหาดไทย ปี ๒๕๓๗
- รางวัลชนะเลิศ โครงการพัฒนาตำบลดีเด่น (ภาคเหนือ) ปี ๒๕๓๗
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดหมู่บ้าน อพป.(ชาวเขา) ปี ๒๕๓๙ กองทัพภาคที่ ๓
- ได้รับเชิญจากสำนักข่าวสารอเมริกัน (USIS) ให้เดินทางไปร่วมสัมมนา และดูงานหลักสูตร "Introduction to the U.S.Political System" ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ในฐานะนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น (ภาคเหนือ)
- บรรณาธิการนิตยาสารเทศาภิบาล กรมการปกครอง ปี ๒๕๔๑ - ๒๕๔๔
- นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓
- รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี งาน "หนึ่งร้อยเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์",๒๕๕๔
- ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ ๗๗ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔)
ดู ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคอีสาน
2. ผลการค้นหา คำค้น " ผู้ว่าราชการจังหวัด "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น