วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บ้านเมืองที

บ้านเมืองที หมู่ที่ 1 ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ ภาษาท้องถิ่นเขมร หรือแขมร์ (อ่านว่า ขะ แม) แยกตามความหนาแน่นของพื้นที่ๆ ลงสัมผัสจริง คิดเป็น ภาษาเขมร 98% ภาษาไทยกลาง 2%

เมื่อปี พ.ศ. 2306 ปรากฏหลักฐานว่า หลวงสุรินทร์ภักดี เจ้าเมืองสุรินทร์ (เชียงปุม) ซึ่งสมัยนั้นเป็นหัวหน้าเมืองที ได้ขอให้เจ้าเมืองพิมายกราบบังคมทูล ขอพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์ อพยพโยกย้ายจากเมืองที มาอยู่ที่บริเวณบ้านคูประทาย เพราะมีชัยภูมิเหมาะสม (เมืองสุรินทร์ปัจจุบัน) ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะบ้านคูประทายเป็น "เมืองประทายสมันต์" และเลื่อนบรรดาศักดิ์จาก หลวงสุรินทร์ภักดี เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง เป็นเจ้าเมืองปกครอง และในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. 2329) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่อเมือง "ประทายสมันต์" เป็น "สุรินทร์" ตามบรรดาศักดิ์ของเจ้าเมือง

ภาพบน และล่าง : ปราสาทเมืองที

ภาพบน และล่าง : วัดจอมสุทธาวาส ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์พระครูสุทธิรัตนาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดจอมสุทธาวาส
บ้านเมืองที หมู่ที่ 1 ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์
ถ่ายเมื่อ : 1 มี.ค. 2555 , วัดจอมสุทธาวาสภาพบน และล่าง : อีกกิจกรรมหนึ่งเกี่ยวกับฌาปนกิจศพ

ภาพบน และล่าง : สถานีรถไฟ เมืองที ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ภาพล่าง : ตารางเดินรถไฟ สถานีรถไฟ เมืองทีดู ปราสาทเมืองที ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ประวัติ ปราสาทเมืองที ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์