วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนราชการ อ.สนม 2555

การประชุมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนราชการอำเภอสนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านนาดี ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ระเบียบวาระการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ปลัดอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นายก และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการศูนย์ ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด และคณะกรรมการรักษาความสงบฯ
กำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์  ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๕
ใน วัน พฤหัสบดี ที่ ๒  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านนาดี ต.หนองระฆัง

พิธีก่อนวาระการประชุม

๑. มอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยฯฝ่ายรักษาความสงบ จำนวน ๑๐ ราย
          ๑.๑ นายบุญมี  ดวงเนตร  ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ต.แคน แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔          
            ๑.๒ นายอุดร  สุขยิ่ง ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ ๕ ต.แคน แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕
            ๑.๓ นางสุภี  อุนานุยา ตำแหน่ง ผู้ช่วยฯ ฝ่ายปกครอง หมู่ที่ ๓ ต.แคน แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕
          ๑.๔ นายจันที  วิศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยฯ ฝ่ายปกครอง หมู่ที่ ๓ ต.แคน แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕
          ๑.๕ นายแหลมทอง  สมเหมาะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฯ ฝ่ายปกครอง หมู่ที่ ๕ ต.แคน แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕
          ๑.๖ นายสมชัย  สมพันธ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฯ ฝ่ายปกครอง หมู่ที่ ๕ ต.แคน แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕
          ๑.๗ นายเขมชาต  แป้นทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยฯ ฝ่ายปกครอง หมู่ที่ ๖ ต.แคน แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕
          ๑.๘ นางมะยุลี มะลิงาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยฯ ฝ่ายปกครอง หมู่ที่ ๒ ต.โพนโก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕
            ๑.๙ นายสุวิทย์  หวังสุข  ตำแหน่ง ผู้ช่วยฯ ฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ ๓ ต.แคน แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕
          ๑.๑๐ นายน้อย  อินทะสาร ตำแหน่ง ผู้ช่วยฯ ฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ ๕ ต.แคน แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕

๒. มอบใบประกาศ ผู้ได้รับการพัฒนาตนเอง ตามระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) ประจำปี ๒๕๕๔
          - ประเภทผู้นำชุมชน ๒ ราย คือ นางบุญลอง  ตรองจิตร  และ นางรัถยาพร  ศรีงาม
          - ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน คือ กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า ม.๑ ต.สนม
          - ประเภทชุมชน คือ บ้านก้านเหลือง ม.๗ ต.หัวงัว
          - ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน คือ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ต.หัวงัว

๓. มอบใบประกาศแก่อาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕
          - นายบุญมี  เพชรดี         ผู้นำอช. ตำบลสนม
          - นางแสน  สีเป้ง             ผู้นำอช. ตำบลโพนโก ภาพบน และล่าง : เจ้าหน้าที่จากที่ว่าการอำเภอสนม โชว์แบบเสื้องานเทศกาล "สนมเมืองดอกจาน ประสานใจไหว้ปู่ตา" ประจำปี 2555 มีทั้งแบบคอกลม (ขวา)  และแบบคอวี (ซ้าย)


ภาพล่าง : นักเรียน โรงเรียนบ้านนาดี 1 ในกลุ่มพูดว่า... " เว็บสนมถ่ายรูปแหน่ "

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1.ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ส่วนราชการ อ.สนม 2554
2. บ้านนาดี หมู่ที่ 1 - 2 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น