วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
( อ้างอิง : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 )


ประวัติ

วัน/เดือน/ปีเกิด
วันที่ 27 มีนาคม 2500

ตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

วุฒิการศึกษา
 - สถาปัตยกรรมศา่สตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (นิด้า)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 - พ.ศ. 2550 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

การฝึกอบรมที่สำคัญ
- สถาปนิก รุ่นที่ 1 วิทยาลัยการปกครอง
- ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง รุ่นที่ 17 กรมโยธาธิการ
- นักบริหารงานผังเมือง รุ่นที่ 2 กรมการผังเมือง
- Land Readjustment Project Jica (ประเทศญี่ปุ่น)
- วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่รที่ 32 สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
- เสริมสร้างสมรรถนะหลักการบริหาร รุ่นที่ 5 สำนักงาน ก.พ.
- นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 46 วิทยาลัยมหาดไทย

ประสบการณ์ในการทำงาน 
พ.ศ. 2533 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานโยธาธิการ จังหวัดสุุโขทัย
พ.ศ. 2538 เจ้าหน้าที่บริหารงานผังเมือง 8 จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและปฏิบัติการผังเมืองกรุงเทพฯ
พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและปฏิบัติการผังเมืองอุตรดิตถ์
พ.ศ. 2546 ผู้อำนวยการกองแผนงาน
พ.ศ. 2548 เลขานุการกรม
พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการกองคลัง
พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ(นักผังเมือง 9)
พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค(นักผังเมือง 9)
พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ(นักผังเมือง 9)
พ.ศ. 2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
ดู ศาลากลางจังหวัดนครพนม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคอีสาน
2. ผลการค้นหา คำค้น " ผู้ว่าราชการจังหวัด "

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
พรศักดิ์ เจียรณัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
( อ้างอิง : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 )ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๙๗
ภูมิลำเนา เกิดที่ กรุงเทพมหานคร
สถานภาพ สมรสกับนางเครือวัลย์ เจียรณัย ไม่มีบุตร – ธิดา

การศึกษา และอบรม
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร โรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ ๓๕
- หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ กองอาสาสรักษาดินแดน ชุดที่ ๑๔
- โรงเรียนนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง รุ่น ๓๘
- การพัฒนาความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน สถาบันดำรงราชานุภาพ

ประวัติรับราชการ
- บรรจุเข้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๒๒
- นายอำเภอบ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ปี ๒๕๔๑-๒๕๔๒
- เลขานุการกรม(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป๘) สำนักงานเลขานุการกรม ปี ๒๕๔๒-๒๕๔๕
- รักษาราชการแทนปลัดจังหวัด(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๙) จ.หนองบัวลำภู ปี ๒๕๔๖
- นายอำเภอนาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ปี ๒๕๔๖-๒๕๔๗
- นายอำเภอน้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ปี ๒๕๔๗
- นายอำเภอทุ่งศรีอุดม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ปี ๒๕๔๗
- ผู้ตรวจราชการกรม(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป๘)กรมการปกครอง ปี ๒๕๔๗
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการปกครอง (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๙ ชช.) ปี ๒๕๔๗-๒๕๔๘
- โอนไปรับราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๔๙
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙-๒๕๕๒
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
- ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕
- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ประวัติรับราชอิสริยภรณ์
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ทม.) ปี ๒๕๓๗
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.) ปี ๒๕๔๑ 4.3 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.) ปี ๒๕๔๗
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ปช.) ปี ๒๕๕๐ 4.5 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ชั้นสายสะพาย ปี ๒๕๕๓
ดู ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคอีสาน
2. ผลการค้นหา คำค้น " ผู้ว่าราชการจังหวัด "

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
( อ้างอิง : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 )ประวัติ
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

เกิดวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๘
ภูมิลำเนา พระนครศรีอยุธยา

การศึกษา
ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รัฐประศาสนศาสตร์ (พบ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การปกครอง (ร.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๒ (สถาบันพระปกเกล้า)
ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๔๘ (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร)

การฝึกอบรม 
หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๓๐ (วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง)
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๓๒ (วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง)
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ ๒ (สถาบันพระปกเกล้า)
หลักสูตรการบริหารและพัฒนานักบริหาร (Graduate Research Institute of Policy Studies,Japan)
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

ประวัติการรับราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๓ สำนักงาน ก.พ.
พ.ศ. ๒๕๒๒ - ปลัดอำเภอ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
พ.ศ. ๒๕๓๔ - นายอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๓๖ - นายอำเภอลอง จังหวัดแพร่
พ.ศ. ๒๕๓๘ - นายอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๔๐ - นายอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๖ - รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๔๗ - รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๔๙ - รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
พ.ศ. ๒๕๕๒ - รองอธิบดีกรมการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๕ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
๑๗ ต.ค. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน - ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รางวัลและผลงานดีเด่น 
- รางวัลชนะเลิศการประกวดบทความของกรมการปกครอง ประจำปี ๒๕๒๙ และ ปี ๒๕๓๒
- รางวัลผู้มีผลงานทางวิชาการยอดเยี่ยม หลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ ๓๐
- ที่ ๑ หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๓๐
- ที่ ๑ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๓๒
- รางวัลคนดีมหาดไทย ปี ๒๕๓๗
- รางวัลชนะเลิศ โครงการพัฒนาตำบลดีเด่น (ภาคเหนือ) ปี ๒๕๓๗
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดหมู่บ้าน อพป.(ชาวเขา) ปี ๒๕๓๙ กองทัพภาคที่ ๓
- ได้รับเชิญจากสำนักข่าวสารอเมริกัน (USIS) ให้เดินทางไปร่วมสัมมนา และดูงานหลักสูตร "Introduction to the U.S.Political System" ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ในฐานะนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น (ภาคเหนือ)
- บรรณาธิการนิตยาสารเทศาภิบาล กรมการปกครอง ปี ๒๕๔๑ - ๒๕๔๔
- นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓
- รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี งาน "หนึ่งร้อยเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์",๒๕๕๔
- ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ ๗๗ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔)
ดู ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคอีสาน
2. ผลการค้นหา คำค้น " ผู้ว่าราชการจังหวัด "

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
นายสุวิทย์ สุบงกฎ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
( อ้างอิง : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 )ประวัติ ผลงาน กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์
ชื่อ นายสุวิทย์ สุบงกฏ อายุ 57 ปี

ประวัติการการศึกษา
- ปริญญาตรี ศศบ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท พบ.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 57
- หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 41
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 44

ประวัติการรับราชการ
- วันที่เริ่มรับราชการ 27 พฤษภาคม 2520
- ปลัดอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด
- ผู้ช่วยจ่าจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ
- ผู้ช่วยผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
- เจ้าพนักงานปกครอง กองการเลือกตั้ง กรมการปกครอง
- ปลัดอำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล ส่วนบริหารงานกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กรมการปกครอง
- หัวหน้าฝ่ายข่าว ส่วนปฏิบัติการข่าว กรมการปกครอง
- หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และส่งเสริมวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
- นายอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
- นายอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
- ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- หัวหน้าสำนักงาน คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
- ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
- ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ดู ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคอีสาน
2. ผลการค้นหา คำค้น " ผู้ว่าราชการจังหวัด "

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การแข่งขันกีฬา " เมืองช้างเกมส์ " 2555


การแข่่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน จังหวัดสุรินทร์  " เมืองช้างเกมส์ "  ประจำปี 2555 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ดู สนามกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " กีฬา "