วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 27 ต.ค. 2557 เวลา 13 .08 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านกันโจรง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ได้ทอดพระเนตรแปลงผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105 พระราชทาน บ้านกันโจรง ซึ่งในปี2557 ได้ดำเนินการปลูกทั้ง 174 ไร่ จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน บ้านกันโจรง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหสัดสุรินทร์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2543 แรกเริ่มจัดตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านกันโจรง เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามระบบโรงเรียนเกษตรกรและผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสำหรับกระจายในชุมชน โดยได้เข้าร่วมโครงการผลิตภัณฑ์พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" เมื่อปี 2556 โดยดำเนินการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวส่งมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสำหรับกระจายในชุมชน ซึ่งในปี 2556 ได้ดำเนินการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ในโครงการรวมทั้งสิ้น 153 ไร่ ได้ผลผลิต 45 ตัน และมีผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชนรวมทั้งสิ้น 124 ตัน โอกาสนี้ มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ และทรงเยี่ยมราษฎรจาก 9 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกระหาดที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วทรงปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดาพระราชทาน จาก "โครงการรวมกันสู้ อยู่อย่างพร้อม ของมูลนิธิชัยพัฒนา ในตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี" ซึ่งได้ดำเนินการผลิตพันธุ์ปลานิลจิตรลดาพระราชทาน สำหรับมอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอจอมพระ อำเภอสังขะ และอำเภอสำโรงทาบ รวมทั้งสิ้น 140,000 ตัว โดยมีเป้าหมายการผลิตรวมทั้งสิ้น 500,000 ตัว พร้อมกันนี้ราษฎรในพื้นที่ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตข้าวหอมมะลิ 105 และผ้าไหมพื้นเมืองลายต่าง ๆ อาทิ ลายโฮล ลายอำพรม และลายดอกพิกุล ซึ่งบางผืนมีอายุมากกว่า 20 ปีข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ข่าวโทรทัศน์ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

5. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

6. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

7. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

8. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 27 ต.ค. 2557 เวลา 11.08 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 3 ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ทอดพระเนตรการดำเนินงานของ "กลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านกระเบื้อง" ที่ได้เข้าร่วมโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อปี 2556 ปัจจุบันมีสมาชิก 32 คน พื้นที่ทำนา 126 ไร่ โดยทำการปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ 105 แบบการปักดำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ง่ายต่อการคัดแยกเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกพระราชทาน ทั้งนี้ มูลนิธิชัยพัฒนา มีการตรวจสอบพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวมาจากแปลงนา โดยมีกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และสมาชิกกลุ่มผู้เป็นเจ้าของแปลงนาร่วมกันตรวจสอบ การตรวจสอบจะสุ่มตัวอย่างข้าว 1 กิโลกรัม เพื่อวัดความชื้นและตรวจสอบหาข้าวปน ทดสอบเช่นนี้ 2 ครั้ง โดยราคาพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานเข้าเกณฑ์เป็นข้าวพันธุ์พระราชทานของมูลนิธิชัยพัฒนาจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากราคาข้าวของกรมการค้าภายใน เพื่อเป็นรางวัลในการผลิตข้าวอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นทุ่งกุลาร้องไห้ ที่มีความแห้งแล้งไม่สามารถเพาะปลูกได้ สำหรับผลผลิตที่ได้ในปี 2556 มีเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 3 ราย รวมจำนวนพันธุ์ข้าวปลูก 10.399 ตัน ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานกำลังใจแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีพระราชดำรัสว่า "...การผลิตพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความมานะอดทน นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือเพื่อนที่ประสบภัย ได้มีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพมาทดแทน"ข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ข่าวโทรทัศน์ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

5. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

6. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

7. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

8. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์