วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในน้ำ อำเภอโนนนารายณ์

จังหวัดสุรินทร์ : วันนี้ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายณรงค์ จันทร์ทอง นายอำเภอโนนนารายณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในน้ำ อำเภอโนนนารายณ์ ปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หอประชุมอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

นายสังวาลย์ บุญโต สาธารณสุขอำเภอโนนนารายณ์ ประธานคณะผู้จัดการอบรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในน้ำ อำเภอโนนนารายณ์ เผยและสรุปถึงที่มาของโครงการดังกล่าวตามรายงานสถานการณ์ภาวะโรค ขององค์การอนามัยโลก พบว่า การตกน้ำ จมน้ำ เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี เสียชีวิตปีละ ๑๓๕,๕๘๕ คน ในประเทศไทยเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำสูง เป็นอันดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับการเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆ ปัจจัยเสี่ยงในการจมน้ำแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ โดยเด็กเล็กมักจะเกิดจากความเผลอเรอของผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก ส่วนการดำเนินมาตรการในการป้องกันเด็กจมน้ำ เพื่อลดอันตรายในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ที่สำคัญคือ การให้ความรู้ เช่น การสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival Swimming) แก่เด็ก การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก การให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก

สุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหาเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำสูงมาก โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สูงเป็นอันดับ ๑ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นอันดับ ๒ ของประเทศ จึงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้คัดเลือกจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดนำร่องดำเนินงานโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ (ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ Survival Swimming) และเป็นต้นแบบการใช้สระยางเคลื่อนที่ เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรให้นักเรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่าย และสถานการณ์เด็กจมน้ำเสียชีวิตในอำเภอโนนนารายณ์ปี ๒๕๕๗ มี ๒ ราย จมน้ำไม่เสียชีวิต ๑ ราย

ดังนั้นการจมน้ำเสียชีวิตของเด็ก จึงนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งของอำเภอโนนนารายณ์ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำของประชาชนชาวอำเภอโนนนารายณ์ ครอบคลุมพื้นที่โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๒๓ โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ และมีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ

๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ถูกต้อง

๓. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และเกิดความตระหนักในปัญหาการจมน้ำ

จากนั้น นายณรงค์ จันทร์ทอง นายอำเภอโนนนารายณ์ ได้กล่าวให้กำลังใจแก่เด็กนักเรียนที่เข้าอบรมตามโครงการในครั้งนี้ด้วยความห่วงใย และขอบคุณคณะวิทยากร และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา สำหรับสถานการณ์เด็กจมน้ำเสียชีวิตในอำเภอโนนนารายณ์ ปี ๒๕๕๗ มี ๒ ราย จมน้ำไม่เสียชีวิต ๑ ราย  ดังนั้นการจมน้ำเสียชีวิตของเด็ก จึงนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งของอำเภอโนนนารายณ์ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน


วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กีฬาสีประเพณี 4 หมู่บ้าน ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์


วันที่ 18 ต.ค. 57
ณ สนามกลาง อบต.โพนโก
บ้านโนนเปือย ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์