วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บรรยากาศประชาชนเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

บรรยากาศประชาชนเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ ทรงเปิดป้ายศูนย์จักรพันธ์เพ็ญศิริ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านกุง ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 17.00 น.


วันที่ 27 ต.ค. 2557 เวลา 17.00 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ ทรงเปิดป้ายศูนย์จักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านกุง ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งขึ้นเมื่อ 2556 เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริในการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ โดยในระยะแรก ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่และชุมชนพบว่า จังหวัดสุรินทร์ มีความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทาน โดยจะผลิตข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 โดยมีชุมชนที่พร้อมจะเข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน 7ชุมชน ใน 6 อำเภอ คือ อำเภอสำโรงทาบ อำเภอศรีขรภูมิ อำเภอจอมพระ อำเภอชุมพลบุรี อำเภอสังขะ และอำเภอเมืองสุรินทร์ ในการนี้ มีพระราชปฏิสันถารกับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน บ้านขอนแก่น ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ บ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง อำเภอศีรขรภูมิ และกลุ่มราษฎรในพื้นที่โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเหนืออ่างลำพอกตามพระราชดำริ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้ ได้ทอดพระเนตรไซโลเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน และขบวนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมา ราษฎรในโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จำนวน 138 ราย พื้นที่ปลูกข้าว 752 ไร่ ได้พันธุ์ข้าวทั้งสิ้น 186,663 กิโลกรัม นอกจากนี้ ยังได้รับซื้อพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 จากศูนย์ข้าวชุมชนกันโจรง ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกไทรงาม และศูนย์ข้าวชุมชนในเครือข่ายของศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ อีก 37,073 กิโลกรัม รวมได้พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ทั้งสิ้น 223,736 กิโลกรัม

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น