วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

อุทยานขุนมูลศาสตรสาทร

อุทยานมูลศาสตรสาทร  อยู่ติดกับสระหนองขวาว และอยู่ช่วงกลางระหว่างสามหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเขวา บ้านชบ และบ้านสังขะ ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์



ขุนมูลศาสตรสาทร
( พงษ์  มูลศาสตร )
นายอำเภอสังขะ คนที่ 2 ( จังหวัดสุรินทร์ )
พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2482


















กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ขอประกาศเกียรติคุณ ให้
ลานกีฬาเทศบาลตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ได้รับมาตรฐาน ระดับดีมาก
โครงการสถานที่ออกกำลังกายต้นแบบ
ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2548

( นายสมยศ  เจริญศักดิ์ )
อธิบดีกรมอนามัย


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ขอประกาศเกียรติคุณ ให้
สวนสาธารณะสระขุนมูลศาสตร์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ได้รับมาตรฐาน ระดับดีมาก ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ
โครงการสวนสาธารณะน่ารื่นรมย์
ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2548

( นายสมยศ  เจริญศักดิ์ )
อธิบดีกรมอนามัย



สวนสาธารณะ ปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



สวนสุขภาพขุนมูลศาสตรสาทร
โปรดทราบ
สถานีออกกำลังกายตามเส้นทางวิ่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อการออกกำลัง เพื่อสุขภาพ และการรักษาทรวดทรง ระยะทางวิ่งยาวประมาณ 457 เมตร มีสถานีออกกำลังกาย 12 สถานี ผู้ที่ประสงค์จะออกกำลัง ควรให้แพทย์ตรวจร่างกายเสียก่อน จำนวนครั้งหรือระยะเวลาในการออกกำลังที่แจ้งไว้ที่จุดฝึกแต่ละจุด เหมาะสำหรับผู้ที่มีสมรรถภาพปานกลาง ผู้ใช้อาจเพิ่มหรือลดได้ตามความสามารถ หรือความประสงค์ของแต่ละคน โปรดศึกษารายละเอียด และวิธีฝึกจากป้ายแสดงตามจุดฝึก

ผู้ที่ใช้สถานีออกกำลังกายนี้ ต้องรับผิดชอบตนเอง สำนักงานเทศบาลจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุ หรือการสูญหายของทรัพย์สิน สำหรับเด็กควรมีผู้ปกครอง หรือผู้มีความสามารถรับผิดชอบคอยระวังดูแล


สำนักงานเทศบาลตำบลสังขะ
โครงการ ก่อสร้างสวนสุขภาพ (สถานีออกกำลังกาย)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
งบประมาณ 286,000 บาท
ก่อสร้างด้วยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ


สำนักงานเทศบาลตำบลสังขะ
ก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะสระขุนมูลศาสตร์สาธร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544
ค่าก่อสร้างเป็นเงิน 1,297,000 บาท
ก่อสร้างด้วยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ประจำปี 2544


สำนักงานเทศบาลตำบลสังขะ
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม และขุดลอกหน้าฝาย
หมู่ที่ 1 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
ค่าก่อสร้างเป็นเงิน 1,600,000 บาท
ก่อสร้างด้วยเงินอุดหนุนทั่วไป

ดู อุทยานขุนมูลศาสตรสาทร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า



ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. หนองขวาว สระประปา ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น