วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การเลี้ยงจิ้งหรีด สัตว์เศรษฐกิจแนวใหม่

การเลี้ยง "จิ้งหรีด" สัตว์เศรษฐกิจแนวใหม่ ที่สร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงเป็นอย่างมาก ด้วยต้นทุนที่ต่ำ เลี้ยงง่าย ให้กำไรสูง ราคาขายทั่ืวไปสูงถึงกิโลกรัมละ 200 บาท พบว่า...อัตราการเลี้ยงจิ้งหรีดในบ้านสนม ณ ปัจจุบันมีผู้เลี้ยงจิ้งหรีดจำนวนน้อยคน (อ้างอิง : 7 ก.พ. 2554) ซึ่งสวนทางกับความต้องการในตลาดที่สูงขึ้น ผลิตออกจำหน่ายเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน


ชมตัวอย่าง การเลี้ยงจิ้งหรีด ได้ที่บ้านของนายโฮม  พุทธานุ  ที่ได้หันมาเลี้ยงจิ้งหรีด เป็นอาชีพเสริม และสร้างรายได้ให้กับนายโฮม เป็นผลที่น่าพอใจ


นายโฮม   พุทธานุ
เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด
อายุ 73 ปี (อ้างอิง : 7 ก.พ. 2554)
ที่อยู่ : 20 หมู่ที่ 11 บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 

ภาพบน และล่าง : อุปกรณ์สำหรับเป็นรังที่อยู่อาศัยของจิ้งหรีด ภาพบน : อุปกรณ์ ใส่น้ำ ใส่ทรายอะเบทป้องกันการวางไข่ของยุง ที่รองขาฐานรังที่อยู่อาศัย เป็นการป้องกันมด ซึ่งเป็นศัตรูกับจิ้งหรีดโดยตรง

 

 ภาพบน และล่าง : ผักบุ้ง , รำข้าว , หัวอาหารไก่ ที่ใช้เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงจิ้งหรีด ภาพบน : ที่อยู่อาศัยของจิ้งหรีด ประกอบด้วย รางไข่กระดาษ มากน้อยตามจำนวนจิ้งหรีดที่เลี้ยง


 ภาพบน และล่าง : จิ้งหรีด อายุ 30 วันภาพบน และล่าง : จิ้งหรีด อายุ 45 วัน


วิธีการให้อาหาร
อาหารที่ใช้เลี้ยงจิ้งหรีด ได้แก่ รำข้าว หรือหัวอาหารไก่ หรือรำข้าวผสมกับหัวอาหารไก่ โรยอาหารลงบนพื้นที่ว่างใกล้กับรางไข่กระดาษอย่างสม่ำเสมอ โดย...ทำการโรยในปริมาณที่บาง สม่ำเสมอ และนำผักบุ้ง หรือผักอื่นๆ ที่จิ้งหรีดกินได้ วางกระจายให้ทั่วบริเวณที่โรยอาหารไปก่อนหน้านี้

เวลาที่ให้อาหาร
ให้อาหาร 1 ครั้ง จิ้งหรีดใช้เวลากินอาหารประมาณ 6 - 7 ชั่วโมง และเวลาที่เหมาะแก่การให้อาหารจิ้งหรีดในแต่ละวัน คือ

- ครั้งที่ 1 เวลา 09.00 น.
- ครั้งที่ 2 เวลา 17.00 น.ภาพบน : จิ้งหรีด อายุ 55 วัน
ภาพล่าง : จิ้งหรีด อายุ 60 วัน พร้อมออกจำหน่าย ภาพบน และล่าง : รูปแบบประยุกต์การทำแหล่งน้ำ เพื่อให้จิ้งหรีดกินน้ำได้อย่างสะดวก
 ภาพบน : แกลบเผา ผสมกับทราย และเติมน้ำให้หมาด ในปริมาณพอเหมาะ แล้วนำไปวางไว้ในรังที่เลี้ยงจิ้งหรีด ที่มีอายุครบ 60 วัน เพื่อให้วางไข่ก่อน จำนวน 3 วัน จึงนำจิ้งหรีดออกจำหน่ายต่อไป ส่วนไข่ที่ได้นำไปเพาะเลี้ยงเ็ป็นรุ่นต่อไป... (หากเลี้ยงจิ้งหรีดเกิน 60 วัน หวังให้จิ้งหรีดตัวโต แ้ล้วค่อยเอาออกจำหน่ายนั้น ระวังจิ้งหรีดจะประสบกับปัญหาขาหลุด ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด)
ดู เลี้ยงจิ้งหรีด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น