วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ศึกษาดูงาน จังหวัดเลย

นายนฤชา  โฆษาศิวิไลซ์  นายอำเภอสนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ไปทัศนศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดเลย


เจ้าหน้าที่ ทีมงาน สถาบันการเงินชุมชนตำบลบุฮม
ที่ตั้ง : บ้านบุฮม หมู่ที่ 1 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยสถาบันการเงินชุมชนตำบลบุฮม
บ้านบุฮม หมู่ที่ 1 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

สถานที่ตั้ง
สถาบันการเงินชุมชนตำบลบุฮม ตั้งอยู่ที่วัดศรีภูมิ บ้านบุฮม หมู่ที่ 1 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ 042 - 070 167

วิสัยทัศน์
ร่วมพัฒนาชุมชน  ลดปัญหาความขัดสน  พึ่งพาได้ยามยากจน  เพื่อชุมชนอยู่อย่างพอเพียง

ความเป็นมา
หมู่บ้านบุฮม ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย นับเป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลย และเป็นหมู่บ้านที่มีรายได้หลายสิบล้านบาทต่อเดือน จากการส่งออกผลไม้ปลอดสารพิษมากที่สุดในประเทศไทย จนได้รับรางวัลหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็งจากกองทัพภาคที่ 2 รางวัลหมู่บ้านต้นแบบอื่นๆ อีกมากมาย จากผลของการมีเศรษฐกิจที่มั่นคง ซึ่งเกิดจากความสามัคคีของคนในชุมชน จึงกลายเป็นจุดแข็งของหมู่บ้านแห่งนี้ ธกส.สาขาเชียงคาน จึงเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันพัฒนากองทุนหมู่บ้าน สู่สถาบันการเงินชุมชน หรือธนาคารชุมชนขึ้น จึงทำให้มีสถาบันการเงินชุมชนตำบลบุฮมเกิดขึ้นในวันนี้ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของกองทุนเงินล้านของทั้ง 3 กองทุนหมู่บ้าน คือ บ้านบุฮม หมู่ที่ 1 บ้านบุฮม หมู่ที่ 9 และบ้านวัฒนาภิรมย์ หมู่ที่ 7 สมาชิกผู้ถือหุ้นของสถาบันการเงิน ปัจจุบันมี 1,229 ราย จำนวนเงิน 4,650,400 บาท และสมาชิกผู้ใช้บริการเงินฝาก 1,310 ราย จำนวนเงิน 6,808,378.29 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งระดมเงินออมให้กับสมาชิก ทั้งในรูปหุ้น และเงินฝาก

2. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ฉุกเฉินให้กับสมาชิก

3. ช่วยประสานระหว่างสมาชิก กับ ธกส. ในการทำธุรกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

4. เป็นสถาบันที่ก่อให้เกิดสวัสดิการแก่สมาชิก เช่น การให้ทุนฯ

 5. เพื่อให้ชุมชนอยู่แบบพอเพียง ช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่คนในชุมชน เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในชุมชน


แผนการดำเนินงาน สถาบันการเงินชุมชนตำบลบุฮม
1. เปิดทำการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. โดยดำเนินการรับฝาก - ถอนเงิน รับชำระหนี้เงินกู้ยืม รับชำระดอกเบี้ย และพิจารณาการกู้ยืมเงิน

2. ประชาสัมพันธ์กระตุ้นการออมทรัพย์ เพื่อเพิ่มทุนภายในชุมชน ลดการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก

3. จัดสรรผลกำไรคืนแก่ชุมชน โดยจัดคืนเป็นเงินปันผล ทุนการศึกษา รับขวัญคลอดบุตร สงเคราะห์ศพ จัดให้เป็นสวัสดิการแก่ชุมชน

4. พัฒนาสถาบันเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้แก่ชุมชน / กองทุนอื่นๆ มาศึกษาดูงาน เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนต่อไปชุมชนแหล่งท่องเที่ยว 
อำเภอเชียงคาน ริมฝั่งแม่น้ำโขง จ.เลย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น