วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1   ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านโคกอารักษ์ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร. 044-590073

วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ จัดการศึกษาพัฒนาการเรียนการสอน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา เน้นส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เอกลักษณ์
" กิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "

อัตลักษณ์
" คุณธรรม นำชีวี มีสุข "
นายดิเรก  ครึ่งมี
ผู้ออำนวยการโรงเรียนบ้านโคกอารักษ์นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านโคกอารักษ์    เด็กส่วนมากจะอาศัยอยู่กับตา , ยาย , ลุง , ป้า , น้า , อา มากกว่าอยู่กับพ่อแม่  เพราะพ่อ-แม่ ส่วนมากต้องไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวที่ต่างจังหวัดหรือที่กรุงเทพฯ  ทิ้งลูกให้อยู่กับตายายเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูเด็กตามยถากรรมเพียงลำพัง  ทำให้เด็กขาดความอบอุ่น  มีนิสัยก้าวร้าวชอบแสดงออกในทางที่ผิดพูดจาไม่ไพเราะกระโชกโหกหาก   จนทำให้เด็กกลายป็นคนไม่มีสัมมาคารวะ  ขาดวินัย  ไม่มีความรับผิดชอบ  ชอบทำตัวเป็นจุดเด่นเพื่อเรียกร้องความสนใจ  มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ไม่เห็นความสำคัญของคุณธรรม  จริยธรรม  ในการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวัน

ทางโรงเรียนบ้านโคกอารักษ์  เห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมแก่นักเรียน  ถ้านักเรียนมีคุณธรรมด้านวินัยแล้วจะพบว่าด้านอื่นๆ จะประสบความสำเร็จด้วย  เพื่อให้นักเรียนและครอบครัวได้รับความอบอุ่น  ความอบอุ่นเป็นความสุขบนพื้นฐานของธรรมะ  และให้นักเรียนได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง  ให้มีความรักความสามัคคี  รักใคร่ปรองดองกันในครอบครัว  รักเคารพบุพการี  มีรากฐานชีวิตที่ดี  สร้างสรรค์งานให้เกิดประโยชน์  ปฏิบัติตนมีแก่นสาร  นอกจากนี้คุณธรรม จริยธรรมด้านวินัยยังเป็นเกราะป้องกันปัญหาสังคมอื่นๆอีกด้วย  เมื่อเด็กมีคุณธรรม  จริยธรรม  ก็จะทำให้ครอบครัวมีรากฐานที่มั่นคง  รู้จักเสียสละ  มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  จึงทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคง  อีกทั้งทำให้จิตใจสงบ  ปลอดโปร่ง  และมีสมาธิอันจะทำให้ประกอบกิจการใดๆ  ก็สำเร็จลุล่วงด้วยดี

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗  ตำบลกาเกาะ  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  มีหมู่บ้านในเขตบริการ ๓  หมู่บ้าน  คือ  บ้านโคกอารักษ์   บ้านตาพน็วน  บ้านสังแก  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  ๒๒๐  คน  ชาย  ๑๐๕  คน  หญิง  ๑๑๕  คน   เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  เมื่อเสร็จจากการทำไร่ทำนาก็จะไปหางานทำที่ต่างจังหวัด หรือกรุงเทพฯ  ผู้ปกครองสนับสนุนและเอาใจใส่ในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี  แต่ตัวเด็กเองขาดคุณธรรมด้านวินัยในการจัดระเบียบของตัวเองให้เป็นคนดีอยู่ในสังคมรวมกับผู้อื่นได้อย่างสงบและมีความสุข

นักเรียนส่วนใหญ่ขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่เพราะไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่  ทำให้เด็กมีนิสัยก้าวร้าวและขาดวินัยอย่างเห็นได้ชัดเจน  คือวินัยในการเข้าแถวรอรับการบริการ  ไม่มีความอดทนในการรอคอย  ขาดความเสียสละ  ไม่มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  จึงเกิดเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอันมาก  โดยเฉพาะในด้านการเรียน  เด็กไม่มีสมาธิ  นั่งใจลอย  ขาดความมั่นใจ  ไม่สนใจเรียน  ชอบพูดคุย หยอกล้อกันในขณะที่ครูสอน  ขาดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

จากพฤติกรรมที่มีปัญหาดังกล่าว  ทางโรงเรียนจึงได้หาแนวทางแก้ไขปัญหา  โดยจัดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม  เพื่อให้นักเรียนได้มีวินัยในการอยู่ร่วมกัน  การเข้าแถวรับบริการ  การรับประทานอาหาร  การวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ  ด้านความอดทนในการรอคอย  รู้จักเสียสละ  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน  รักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกัน  รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา    ซึ่งจะนำพาให้ครอบครัวอบอุ่น  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณภาพต่อไป

จากพฤติกรรมที่เป็นปัญหาดังกล่าว  ทางโรงเรียนได้หาทางแก้ไขแล้วพบว่า  เด็กมีพฤติกรรมดีขึ้น  ดังตัวอย่างเช่น  นักเรียนเข้าแถวเป็นระเบียบเรียงลำดับตามความสูงได้ถูกต้องสวยงาม    ทิ้งขยะถูกที่  เข้าแถวรับบริการตามลำดับก่อน – หลัง  ไม่พูดคุยกันขณะขณะกำลังรับประทานอาหารโดยไม่ต้องมีการควบคุม  ช่วยเหลืองานบ้าน   ในด้านการเรียนการสอนนักเรียนมีสมาธิในการเรียนเพิ่มมากขึ้น  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  มีความตรงต่อเวลา  เวลาพูดคุยไม่ตะโกนพูดคุยกัน  มีความรักความสามัคคี  และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. แผนที่ โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์
2. ผลการค้นหา คำค้น " โรงเรียน "