วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสังขะ

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสังขะ บ้านสังขะ ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์


ประวัติศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสังขะ  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ปีพุทธศักราช 2306 พระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศน์) แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงโปรดแต่งตั้งให้ "เชียงฆะ" หัวหน้าหมู่บ้านโคกอัจจะ หรือบ้านดงยางเป็น "พระสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ" และยกฐานะบ้านโคกอัจจะเป็น "เมืองสังฆะ" หลังจากพระสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ (เชียงฆะ) ได้รับโปรดเกล้าขึ้นเป็นเจ้าเมืองแล้ว จึงดำริจะจัดสร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขึ้น บริเวณทิศเหนือจวนเจ้าเมือง โดยมีตำนานเล่าขานกันว่า ในการประกอบพิธีตั้งศาลหลักเมืองนี้ ได้นำนักโทษประหารมาฝังไว้ในหลุม เพื่อเป็นผีบ้านผีเมืองปกปักรักษาบ้านเมือง ตามความเชื่อถือแต่โบราณ และได้นำไม้แก่นมาปักเป็นเสาหลักเมืองบนหลุมศพนักโทษ โดยทำพิธีพรามณ์ตามความเชื่อ และได้มีพีธีบวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในแรม 13 - 14 ค่ำ หรือ 14 - 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี ต่อมาในราวพุทธศักราช 2450 ได้ยกเมืองสังฆะ ขึ้นเป็นอำเภอสังขะ ขึ้นกับเมืองสุรินทร์ และยังคงมีการสืบทอดประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเรื่อยมา


เนื่องจากอาคารที่ตั้งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม และแบบแปลนไม่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการไม่สะดวกสำหรับประชาชนที่มาบวงสรวง สักการะ นายธีระทัศน์  เตียวเจริญโสภา สส.สุรินทร์ ได้ร่วมหารือกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน นักการเมือง ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนชาวอำเภอสังขะ โดยเสนอให้กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบแปลน (โดยยึดแบบศิลปะอีสานใต้ หรือแบบขอมโบราณ)


ต่อมาได้เสนอของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เพื่อสร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสังขะใหม่ ต่อนายสมบูรณ์  เตียวเจริญโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เพื่อของบประมาณอาคารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสังขะ ราคากลางไว้ 3,710,000 บาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ จัดสรรงบประมาณประจำปี 2549 จำนวน 1,700,000 บาท มาดำเนินการก่อสร้างอาคารเบื้องต้นร้อยละ 40%

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2549 ได้มีการทำพิธีสักการะอัญเชิญศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสังขะ ไปประดิษฐานทางทิศใต้ทางเข้าวัดกลาง (ใต้ต้นโพธิ์) ณ ศาลาชั่วคราว และได้ดำเนินการรื้อทุบอาคารหลังเดิมทิ้ง และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 ได้มีการทำพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสังขะ (สร้างสถานที่เดิม และสถานที่นี้เป็นทรัพย์สินของ อบต.สังขะ ตามบันทึกกรมทางหลวงที่ คค.0635/2/11316 ลว. 18 ก.พ. 2545 ส่งมอบและรับมอบ เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2546) เป็นเบื้องต้นประมาณร้อยละ 40 ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ


ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ฝ่ายสภาและฝ่ายบริหาร ได้อนุมัติเงินสะสม เพื่อก่อสร้างอาคารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสังขะเพิ่มเติม จำนวน 2,000,000 บาท รวมงบประมาณในการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสังขะ ตามแบบแปลนของกรมศิลปากรจนแล้วเสร็จ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) แล้วเสร็จเมื่อ เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 เดือนมีนาคม - เมษายน 2552 ได้ดำเนินการก่อสร้างพื้นรอบศาลเจ้าพ่อหลักเมือง รั้วและพื้นรอบรั้ว แล้วเสร็จจากการบริจาคเงินของประชาชน


ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552 แรม 14 ค่ำ เดือน 5 พิธีสักการะเซ่นไหว้ พระสงฆ์ 5 รูป สวดถอน ปะพรม พระพุทธมนต์ เจ้าพ่อหลักเมืองสังขะ (ณ ศาลาชั่วคราว) ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2552 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 พิธีอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองสังขะ มาประดิษฐาน ณ อาคารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสังขะ หลังใหม่ เปิดป้าย และเจิมป้ายศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสังขะ

จากประวัติศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสังขะ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับตามอายุขัยประมาณ 346 ปี (2306 - 2552) ในการทำนุบำรุงปูชนียสถานแห่งนี้ ให้เป็นที่เคารพสักการะบูชา และคุ้มครองปกปักรักษาบ้านเมือง ให้ยั่งยืนตราบชั่วนิรันดร์ อยู่ที่ความศรัทธา ความร่วมแรงร่วมใจกันดูแลรักษา ของชาวอำเภอสังขะทุกคน

ดู ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสังขะ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น