วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายเสนีย์ จิตตเกษม
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
( อ้างอิง : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 )
ประวัติ

นายเสนีย์ จิตตเกษม 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เกิด : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2497 ที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


การศึกษา

- ประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดเชิดสำราญ ( บ้านเชิดวิทยาคาร )
- มัธยมศึกษา จากโรงเรียนพนัสนิคม ( พนัสพิทยาคาร )
- ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( สิงห์ดำ รุ่น 24 )
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ( การบริหารการศึกษา ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ด้านการอบรม

- โรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 28
- โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 31
- ศึกษาดูงานการพัฒนาชนบท สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี มาเลเซีย ฯลฯ
- ศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ประเทศอิสราเอล
- ศึกษาดูงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์
- ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประเทศอิตาลี


การทำงาน

1 ตุลาคม 2531 หัวหน้าฝ่ายปกครอง และพัฒนาอำเภอปากชม จังหวัดเลย
1 พฤศจิกายน 2532 นายอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
3 ธันวาคม 2533 นายอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
17 มกราคม 2537 นายอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
17 ตุลาคม 2537 นายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
2541 ผู้อำนวยการส่วนกิจการมวลชน สำนักประสานงานมวลชน
8 พฤศจิกายน 2542 ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานมวลชน
1 ตุลาคม 2544 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
4 ธันวาคม 2549 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
1 ตุลาคม 2550 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
8 มิถุนายน 2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
1 ตุลาคม 2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
1 พฤศจิกายน 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เมษายน 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง


รางวัล และเกียรติคุณ

- รางวัลปลัดอำเภอผู้มีผลงานดีเด่น กองทัพภาคที่ 2 ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร พ.ศ.2521
- รางวัลข้าราชการขวัญใจประชาชน จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2522
- รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2526 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- รางวัลชนะเลิศการประกวดแหล่งน้ำขนาดกลาง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
- รางวัลพระราชทานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี
- รางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นระดับภาค , หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองระดับภาค อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
- รางวัลชนะเลิศสำนักทะเบียนดีเด่น อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
- รางวัลชนะเลิศอำเภอดีเด่น อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งนายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
- รางวัลกระบวนงานรณรงค์วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2550 ดีเด่นอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการหรือรางวัลสำเภาทอง ประจำปี 2551
- รางวัล คนดีศรีสะเกษ จากสำนักคณะสงฆ์ จ.ศรีสะเกษ
- รางวัลชนะเลิศจังหวัดดีเด่น To be Number One ระดับประเทศ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2553
- รางวัลเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ "น่านเมืองเก่าที่มีชีวิต" จังหวัดน่าน ประจำปี 2554


ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ

- ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาและดำเนินการก่อสร้างเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี ( พ.ศ. 2532 – 2536 )
- เลขานุการศูนย์ติดตามสถานการณ์เลือกตั้ง กระทรวงมหาดไทย ( ช่วงเลือกตั้งทั่วไป )
- เลขานุการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ( ศชช. ) กระทรวงมหาดไทย ( กรณีการแก้ไขปัญหาการชุมนุมประท้วงเรียกร้องของประชาชนต่อรัฐบาล )
- เลขานุการคณะทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน โครงการเขื่อน และโครงการของรัฐที่มีผลกระทบต่อราษฎร สำนักนายกรัฐมนตรี
- ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ในลำดับที่ 9
- รับผิดชอบงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )
- มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น