วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายอภินันท์ จันทรังษี
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
( อ้างอิง : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 )ประวัติ

นายอภินันท์  จันทรังษี
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์


ประวัติการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ระดับปริญญาโท : พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


การฝึกอบรม

- โรงเรียนนายอำเภอรุ่นที่ 34 พ.ศ. 2536
- โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 36 พ.ศ. 2540
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. 2550 ประจำปี 2550-2551  FREE 2550-2551


การรับราชการ

พ.ศ. 2522 : ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.3) อ.คง จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2531 : หัวหน้างานการเมืองและมวลชนสัมพันธ์ กองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
พ.ศ. 2535 : ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม
พ.ศ. 2537 : นายอำเภอหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
พ.ศ. 2539 : หัวหน้าฝ่ายประสานงานมวลชน สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
พ.ศ. 2540 : นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
พ.ศ. 2542 : นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
พ.ศ. 2545 : ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักอำนวยการอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
พ.ศ. 2547 : ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง กรมการปกครอง
พ.ศ. 2548 : ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
พ.ศ. 2549 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
พ.ศ. 2550 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
พ.ศ. 2551 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. 2555 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2555 : ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น