วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีษะเกษนายประทีป กีรติเรขา
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
( อ้างอิง : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 )ประวัติ

นายประทีป กีรติเรขา
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ


การศึกษา / การอบรม

- โรงเรียนวัดม่วง
- โรงเรียนสีคิ้ว “ สวัสดิ์ผดุงวิทยา ”
- โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- นายอำเภอ รุ่นที่ ๔๑
- นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๔๔
- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ ๑๑
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.๒๓)


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ป.ช. ประถมาภรณ์ช้างเผือก (๕ ธ.ค.๕๒)
- ร.จ.พ. เหรียญจักรพรรดิมาลา (๕ ธ.ค.๕๐)


การทำงาน

- ปลัดอำเภอคำชะอี จ.มุกดาหาร
- ปลัดอำเภอ (ป้องกัน) อ.เมืองอุบลราชธานี อ.น้ำยืน อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
- ผู้ช่วยจ่าจังหวัดศรีสะเกษ
- ปลัดอำเภอ (หัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา) อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
- ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ
- นายอำเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร
- นายอำเภอราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
- นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ
- ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นิติกร ๙) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
- รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น