วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
( อ้างอิง : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 )
ประวัติ

นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

อายุ : 56 ปี ( เกิด 21 มกราคม พ.ศ. 2498 )
ภูมิลำเนา : จังหวัดบุรีรัมย์


การศึกษา

- ปริญญาตรี ศศ.บ. ( รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท พบ.ม. ( รัฐประศาสนศาสตร์ ) สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์


การฝึกอบรม

- หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 30 ( ปี 2533 )
- หลักสูตรนักปกรองระดับสูง รุ่นที่ 32 ( ปี 2538 )
- หลักสูตรกองอาสารักษาดินแดน ชุดที่ 13 ( ปี 2539 )
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 ( ปี 2551 )


รับราชการ

- ปี 2521 เจ้าหน้าที่พัฒนาชนบท 3 สนง.รพช. ( 21 กรกฏาคม 2521 )
- ปี 2522 ปลัดอำเภอในพื้นที่ จังหวัดสุรินร์ และจังหวัดบุรีรัมย์
- ปี 2531 ปลัดอำเภอ ( อาวุโส ) อำเภอบ้านโคก และอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
- ปี 2534 นายอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
- ปี 2537 นายอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
- ปี 2540 นายอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
- ปี 2543 นายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
- ปี 2545 นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
- ปี 2547 ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์
- ปี 2549 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
- ปี 2550 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
- ปี 2553 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
- ปี 2554 รองผู้ว่าราชการจัหวัดสุรินทร์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
- ปี 2554 รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
- ปี 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
- ปี 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย – ปัจจุบัน


รางวัลดีเด่น

- ได้รับรางวัล "นายอำเภอแหวนเพชร" กระทรวงมหาดไทย ปี 2543
- ได้รับรางวัล "นายอำเภอของประชาชน" จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2546 และ 2547
- ได้รับรางวัล "ครุฑทองคำ" ข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 2542
- ได้รับโล่ "คนดีมหาดไทย" กระทรวงมหาดไทย ปี 2538
- ได้รับประกาศ "ชมเชยการปฏิบัติงานดีเดน" ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดจากกองทัพภาคที่ 3 ปี 2543
- ได้รับพระราชทาน "เสาเสมาธรรมจักร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
- ปี 2547ได้รับ "ประกาศเกียรติบัตร" จากสมเด็จพระสังฆราช ฐานะบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
- ปี 2547ได้รับพระราชทาน "เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น 1"
- ปี 2540ได้รับโล่ "บุคคลดีเด่น" ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
- ปี 2540 ได้รับรางวัล "แหวนทองคำ นายอำเภอดีเด่นด้านสาธารณสุข" จากจังหวัดสุรินทร์
- ปี 2538ได้รับเกียรติบัตร "ผู้บำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี" จากสำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
- ปี 2533 ได้รับ "เกียรติบัตรวิชาการดีเด่น" นักเรียนนานอำเภอ รุ่น 30 ปี 2533


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น