วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายวีรวัฒน์ ชื่นวาริน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
( อ้างอิง : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 )ประวัติ

นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

วัน/เดือน/ปีเกิด : 11 กันยายน พ.ศ. 2497


การศึกษา

- ปริญญาตรี ศศ.บ. ( รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท รป.ม. ( นโยบายสาธารณะ ) มหาวิทยาลัยบูรพา  


การทำงาน

- บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก ปลัดอำเภอ ( จพง.ปค.3 ) อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2522
- ปลัดอำเภอ ( จพง.ปค. 4-5 ) อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2524 - 2529
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง พ.ศ. 2530 - 2531
- ปลัดอำเภอ ( จพง.ปค. 6 ) หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทั่วไปและบัตรประจำตัวประชาชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2532 - 2533
- บุคลากร 6 งานวางแผนบุคคลและการสอบ ฝ่ายบริหารงานบุคคล กองราชการส่วนจังหวัดและตำบล กรมการปกครอง พ.ศ. 2534 - 2536
- ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น ( จพง.ปค. 7 ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2537
- ป้องกันจังหวัดนนทบุรี ( จพง.ปค. 7 ) พ.ศ. 2538 - 2539
- จ่าจังหวัดชลบุรี ( จพง.ปค. 7 ) พ.ศ. 2540 - 2541
- ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2542
- นายอำเภอเขาฉกรรจ์ ( จพง.ปค. 8 ) จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2543
- นายอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2544
- นายอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2545
- ผู้อำนวยการกองคลัง ( เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 8 ) กรมการปกครอง พ.ศ. 2546
- ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ( ผชช.ด้านการปกครอง 9 ) พ.ศ. 2547
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ ( เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 9 ) พ.ศ. 2548
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
- รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
- ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ปช.


การอบรม / ศึกษาดูงาน

- หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง พ.ศ. 2538
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง พ.ศ. 2544
- หลักสูตร ICT Management for Executive วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( 17 มิ.ย. - 17 ต.ค. 2547 )
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ( วปอ. รุ่นที่ 50 )


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น