วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
( อ้างอิง : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 )ประวัติ

นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

วัน เดือน ปี เกิด : ๒๖ เมษายน ๒๔๙๘ อายุ ๕๗ ปี
ภูมิลาเนาเดิม : อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ภูมิลาเนาปัจจุบัน : จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ มือถือ  : ๐๘๘ -๗๑๔๗๗๙๙, ๐๘๙ – ๒๐๓๐๔๖๔


การศึกษา

- ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ. ๒๕๑๕
- ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๒๑
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๒๔
- หลักสูตรอบรม หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๓๒ ปี ๒๕๓๕
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๓๔ ปี ๒๕๓๙
- หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๕๔


การทำงาน

- ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ในพื้นที่ภาคอีสาน ภาคกลาง ( ๑๓ ปี ) และภาคใต้ รวม ๑๓ ปี ( ดำรงตำแหน่งนายอำเภอระดับ ๙ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ๑ ปี )
- ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ ( ๒ ปี )
- ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ รวม ๒ ปี
- ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ถึง ๒๕๕๔
- ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๕ ( ๔ ปี )
- ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น