วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
( อ้างอิง : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 )
ประวัติ

นายสมศักดิ์   ขำทวีพรหม
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด


การศึกษา

- ปริญญาตรีรัฐศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


การศึกษาอบรม

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 36


การรับราชการที่สำคัญ

- สิงหาคม 2537 นายอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
- พฤษภาคม 2540 นายอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- พฤศจิกายน 2540 นายอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
- กุมภาพันธ์ 2541 นายอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
- พฤศจิกายน 2542 ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ท้องถิ่น นักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
- ธันวาคม 2545 รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
- มีนาคม 2547 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
- สิงหาคม 2549 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ตุลาคม 2550 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
- ตุลาคม 2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
- 1  ตุลาคม 2553  ดำรงตำแหน่ง   ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
- 25 เมษายน 2555  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- 8  ตุลาคม 2555    ดำรงตำแหน่ง   ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น