วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูนายระพี ผ่องบุพกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
( อ้างอิง : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 )
ประวัติ

นายระพี ผ่องบุพกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

เกิด : วันที่  18  มกราคม  พ.ศ. 2503   


การศึกษา / อบรม

- รัฐศาสตร์บัณฑิต ( รบ. ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต ( พบ.ม. ) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ( รัฐประศาสนศาสตร์  )


การทำงาน

2527 ปลัดอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
2528 ปลัดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
2530 บุคลากรฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง กองอัตรากำลังและส่งเสริมสมรรถภาพ  กรมการปกครอง
2539 นายอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
2540 นายอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
2542 นายอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
2545 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ( ระดับ 8 )
2546 ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ( ระดับ 9 )
2547 รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
2549 รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
2550 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น