วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
( อ้างอิง : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 )ประวัติ

นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

เกิด : วันที่ 7 ธันวาคม 2496
อายุราชการ : 32 ปี 6 เดือน ( บรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2520 ในตำแหน่ง วิศวกรโยธา 3 )


การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ( สาชาวิศวกรรมโยธา ) ปี 2520 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ( บางมด )
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ ( สาชารัฐประศาสนศาสตร์ ) ปี 2538 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2551 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ( รุ่นที่ 50 )


การรับราชการที่สำคัญ

27 ม.ค. 2531 โยธาธิการจังหวัดมหาสารคาม, ชัยภูมิ และ นครพนม กรมโยธาธิการ
15 พ.ย. 2544 เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 7 – 8
16 พ.ย. 2544 ผู้อำนวยการกองแผนงาน ( เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน 8 ) กองแผนงาน กรมโยธาธิการ
10 ก.พ. 2546 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการ และผังเมือง
10 ก.ค. 2546 ผู้ตรวจราชการกรม ( เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน 9 ) กรมโยธาธิการ และผังเมือง
21 มี.ค. 2548 รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1 ต.ค. 2548 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
22 มิ.ย. 2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
27 พ.ค. 2553 รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1 ต.ค. 2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น