วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
( อ้างอิง : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 )
ประวัติ

นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

เกิด : วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2498


การศึกษา

- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท M.A.( Pub.Ad .) University of Detroit , Michigan State , U.S.A


การศึกษาอบรม

- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 30
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 32


การทำงาน

- พ.ศ. 2522 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3  สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3  สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ( 15 ก.ย. 2523 เลื่อน จ.วค. 4 )

- พ.ศ. 2524 ปลัดอำเภอบางแพ     ( จพง.ปค. 4 )  จ.ราชบุรี ปลัดอำเภอวัฒนานคร ( จพง.ปค. 4 )  จ.ปราจีนบุรี

- พ.ศ. 2525 เจ้าพนักงานปกครอง 4  กองป้องกันฝ่ายพลเรือน ( 16 ธ.ค. 2526 เลื่อน จพง.ปค. 5 )

- พ.ศ. 2529 ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ ( จพง.ปค. 6 ) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ปลัดอำเภอปักธงชัย ( จพง.ปค. 6 ) อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

- พ.ศ. 2530 เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 6  กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

- พ.ศ. 2533 ปลัดอำเภอสีคิ้ว ( จพง.ปค. 6 )  จ. นครราชสีมา ( 3 มิ.ย. 2533 เลื่อน จพง.ปค. 7 ) ประจำกรมการปกครอง ปลัดอำเภอวัฒนานคร ( จพง.ปค. 7 ) จ.ปราจีนบุรี

- พ.ศ. 2534 นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง  จ.เพชรบุรี

- พ.ศ. 2530 เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 7  กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

- พ.ศ. 2536 นายอำเภอโพนสวรรค์  จ.นครพนม ( จพง.ปค. 8 ) ประจำกรมการปกครอง รกน.จบห.ปค. 7  กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน นายอำเภอมวกเหล็ก  จ.สระบุรี

- พ.ศ. 2539 ประจำกรมการปกครอง เพื่อช่วยราชการ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี มท. ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ รมว.มท.

- พ.ศ. 2540 ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ( เจ้าหน้าที่บริหารงานวิเทศสัมพันธ์ 8 )

- พ.ศ. 2544 รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ( นักปกครอง 9 )

- พ.ศ. 2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ( นักปกครอง 10 )

- พ.ศ. 2551 รองอธิบดีกรมการปกครอง ( นักปกครอง 9 )

- พ.ศ. 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น