วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 28 ต.ค. 2557 เวลา 8.33 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 หลังผู้นำหมู่บ้านและราษฎรบ้านโพธิ์ทองได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานจัดตั้งโรงเรียน เนื่องจากเส้นทางการคมนาคมไปยังสถานศึกษาที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่ห่างไกล และการเดินทางลำบากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ทั้งยังไม่ปลอดภัยเนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ติดกับแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียน 116 คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน 6 นาย ซึ่งผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ภาษาที่นักเรียนใช้ในการสื่อสารคือภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น (อีสาน) ทางโรงเรียนฯ ได้ดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 4 ในด้านต่าง ๆ อาทิ การเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการจัดเป็นแบบการเรียนการสอนในด้านอาชีพ เพื่อให้ภูมิปัญญาชาวบ้านดำรงอยู่ สืบสานจากรุ่นสู่รุ่น เช่น การทำบายสี การทอเสื่อ และการประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม เป็นต้น ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการปลูกพืชผักหมุนเวียน เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่ เป็ดเทศ และหมูหลุม สำหรับใช้ประกอบเป็นอาหารกลางวัน นอกจากนี้ ยังปลูกฝังเด็กนักเรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน โดยได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านไปให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องการปรับปรุงดิน การทำสารกำจัดแมลงโดยสกัดจากสะเดา การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี และยังได้รับความร่วมมือจากโครงการลูกพระดาบสให้การสนับสนุนเครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก ที่สามารถสีข้าวเปลือกได้ประมาณ 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง พร้อมเตาเผาถ่านแกลบ เพื่อให้ทางโรงเรียนและคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ด้วย ในโอกาสนี้ ได้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ


ข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ข่าวโทรทัศน์ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

5. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

6. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

7. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

8. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น