วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 27 ต.ค. 2557 เวลา 11.08 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 3 ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ทอดพระเนตรการดำเนินงานของ "กลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านกระเบื้อง" ที่ได้เข้าร่วมโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อปี 2556 ปัจจุบันมีสมาชิก 32 คน พื้นที่ทำนา 126 ไร่ โดยทำการปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ 105 แบบการปักดำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ง่ายต่อการคัดแยกเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกพระราชทาน ทั้งนี้ มูลนิธิชัยพัฒนา มีการตรวจสอบพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวมาจากแปลงนา โดยมีกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และสมาชิกกลุ่มผู้เป็นเจ้าของแปลงนาร่วมกันตรวจสอบ การตรวจสอบจะสุ่มตัวอย่างข้าว 1 กิโลกรัม เพื่อวัดความชื้นและตรวจสอบหาข้าวปน ทดสอบเช่นนี้ 2 ครั้ง โดยราคาพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานเข้าเกณฑ์เป็นข้าวพันธุ์พระราชทานของมูลนิธิชัยพัฒนาจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากราคาข้าวของกรมการค้าภายใน เพื่อเป็นรางวัลในการผลิตข้าวอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นทุ่งกุลาร้องไห้ ที่มีความแห้งแล้งไม่สามารถเพาะปลูกได้ สำหรับผลผลิตที่ได้ในปี 2556 มีเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 3 ราย รวมจำนวนพันธุ์ข้าวปลูก 10.399 ตัน ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานกำลังใจแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีพระราชดำรัสว่า "...การผลิตพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความมานะอดทน นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือเพื่อนที่ประสบภัย ได้มีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพมาทดแทน"ข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ข่าวโทรทัศน์ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

5. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

6. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

7. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

8. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น