วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 27 ต.ค. 2557 เวลา 13 .08 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านกันโจรง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ได้ทอดพระเนตรแปลงผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105 พระราชทาน บ้านกันโจรง ซึ่งในปี2557 ได้ดำเนินการปลูกทั้ง 174 ไร่ จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน บ้านกันโจรง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหสัดสุรินทร์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2543 แรกเริ่มจัดตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านกันโจรง เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามระบบโรงเรียนเกษตรกรและผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสำหรับกระจายในชุมชน โดยได้เข้าร่วมโครงการผลิตภัณฑ์พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" เมื่อปี 2556 โดยดำเนินการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวส่งมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสำหรับกระจายในชุมชน ซึ่งในปี 2556 ได้ดำเนินการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ในโครงการรวมทั้งสิ้น 153 ไร่ ได้ผลผลิต 45 ตัน และมีผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชนรวมทั้งสิ้น 124 ตัน โอกาสนี้ มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ และทรงเยี่ยมราษฎรจาก 9 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกระหาดที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วทรงปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดาพระราชทาน จาก "โครงการรวมกันสู้ อยู่อย่างพร้อม ของมูลนิธิชัยพัฒนา ในตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี" ซึ่งได้ดำเนินการผลิตพันธุ์ปลานิลจิตรลดาพระราชทาน สำหรับมอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอจอมพระ อำเภอสังขะ และอำเภอสำโรงทาบ รวมทั้งสิ้น 140,000 ตัว โดยมีเป้าหมายการผลิตรวมทั้งสิ้น 500,000 ตัว พร้อมกันนี้ราษฎรในพื้นที่ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตข้าวหอมมะลิ 105 และผ้าไหมพื้นเมืองลายต่าง ๆ อาทิ ลายโฮล ลายอำพรม และลายดอกพิกุล ซึ่งบางผืนมีอายุมากกว่า 20 ปีข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ข่าวโทรทัศน์ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

5. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

6. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

7. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

8. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น