วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 27 ต.ค. 2557 เวลา 14.59 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลากลางของชุมชนผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านโคกไทรงาม ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อปี 2556 ปัจจุบันมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 30 คน พื้นที่ทำนา 410 ไร่ โดยปีที่ผ่านมา มีเกษตรที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ของมูลนิธิชัยพัฒนา 3 คน ผลผลิตที่ได้ 9,634 ตัน โอกาสนี้ นายตน ศาลางาม เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินบริเวณข้างศาลากลางของชุมชนผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะ จากนั้น ทอดพระเนตรพันธุ์ไก่กระดูกดำที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่ราษฎร ซึ่งเป็นพันธุ์ไก่กระดูกดำจากโครงการที่มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมกันจัดอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรบ้านโคกไทรและบ้านโคกไทรงาม เนื่องจากเป็นไก่ที่เลี้ยงง่าย มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ100 ถึง 500 บาท ซึ่งสารสีดำ หรือ เมลานิน ในตัวไก่กระดูกดำมีคุณสมบัติช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ บำรุงไต และช่วยปรับความสมดุลฮอร์โมนให้ร่างกายทำงานเป็นปกติโดยเฉพาะกับสตรีตั้งครรภ์และผู้สูงอายุ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรฝายมอขอ ซึ่งเป็นฝายทดน้ำขนาดเล็กที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์สร้างขึ้น เมื่อถึงช่วงน้ำหลากทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่การเกษตรของราษฎร ทั้งนี้ กรมชลประทานได้เข้ามาช่วยเหลือโดยการก่อสร้างอาคารระบายน้ำเพิ่มเติม 1 แห่ง พร้อมทั้งขุดลอกลำห้วยสิงห์ เพื่อเร่งการระบายน้ำให้ดีขึ้น จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านจารย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียน 472 คน ในการนี้ พระราชทานอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ผู้แทนครู พระราชทานอุปกรณ์การเรียนแก่ผู้แทนนักเรียน และพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนราษฎร แล้วทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ข่าวโทรทัศน์ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

5. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

6. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

7. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

8. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น