วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านกระเบื้อง ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

มูลนิธิชัยพัฒนา
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน
"เพื่อนช่วยเพื่อน"
บ้านกระเบื้อง ตำบลนานองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์


การดำเนินงานของ "กลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านกระเบื้อง" ที่ได้เข้าร่วมโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อปี 2556 ปัจจุบันมีสมาชิก 32 คน พื้นที่ทำนา 126 ไร่ โดยทำการปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ 105 แบบการปักดำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ง่ายต่อการคัดแยกเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกพระราชทาน ทั้งนี้ มูลนิธิชัยพัฒนา มีการตรวจสอบพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวมาจากแปลงนา โดยมีกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และสมาชิกกลุ่มผู้เป็นเจ้าของแปลงนาร่วมกันตรวจสอบ การตรวจสอบจะสุ่มตัวอย่างข้าว 1 กิโลกรัม เพื่อวัดความชื้นและตรวจสอบหาข้าวปน ทดสอบเช่นนี้ 2 ครั้ง โดยราคาพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานเข้าเกณฑ์เป็นข้าวพันธุ์พระราชทานของมูลนิธิชัยพัฒนาจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากราคาข้าวของกรมการค้าภายใน เพื่อเป็นรางวัลในการผลิตข้าวอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นทุ่งกุลาร้องไห้ ที่มีความแห้งแล้งไม่สามารถเพาะปลูกได้ สำหรับผลผลิตที่ได้ในปี 2556 มีเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 3 ราย รวมจำนวนพันธุ์ข้าวปลูก 10.399 ตัน ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานกำลังใจแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีพระราชดำรัสว่า "...การผลิตพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความมานะอดทน นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือเพื่อนที่ประสบภัย ได้มีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพมาทดแทน"
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น