วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โรงเรียนตำรวจตระเวนชาย อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์

ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 หลังผู้นำหมู่บ้านและราษฎรบ้านโพธิ์ทองได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานจัดตั้งโรงเรียน เนื่องจากเส้นทางการคมนาคมไปยังสถานศึกษาที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่ห่างไกล และการเดินทางลำบากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ทั้งยังไม่ปลอดภัยเนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ติดกับแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียน 116 คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน 6 นาย ซึ่งผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ภาษาที่นักเรียนใช้ในการสื่อสารคือภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น (อีสาน) ทางโรงเรียนฯ ได้ดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 4 ในด้านต่าง ๆ อาทิ การเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการจัดเป็นแบบการเรียนการสอนในด้านอาชีพ เพื่อให้ภูมิปัญญาชาวบ้านดำรงอยู่ สืบสานจากรุ่นสู่รุ่น เช่น การทำบายสี การทอเสื่อ และการประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม เป็นต้น ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการปลูกพืชผักหมุนเวียน เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่ เป็ดเทศ และหมูหลุม สำหรับใช้ประกอบเป็นอาหารกลางวัน นอกจากนี้ ยังปลูกฝังเด็กนักเรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน โดยได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านไปให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องการปรับปรุงดิน การทำสารกำจัดแมลงโดยสกัดจากสะเดา การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี และยังได้รับความร่วมมือจากโครงการลูกพระดาบสให้การสนับสนุนเครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก ที่สามารถสีข้าวเปลือกได้ประมาณ 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง พร้อมเตาเผาถ่านแกลบ เพื่อให้ทางโรงเรียนและคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น