วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
นายสุวิทย์ สุบงกฎ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
( อ้างอิง : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 )ประวัติ ผลงาน กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์
ชื่อ นายสุวิทย์ สุบงกฏ อายุ 57 ปี

ประวัติการการศึกษา
- ปริญญาตรี ศศบ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท พบ.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 57
- หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 41
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 44

ประวัติการรับราชการ
- วันที่เริ่มรับราชการ 27 พฤษภาคม 2520
- ปลัดอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด
- ผู้ช่วยจ่าจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ
- ผู้ช่วยผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
- เจ้าพนักงานปกครอง กองการเลือกตั้ง กรมการปกครอง
- ปลัดอำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล ส่วนบริหารงานกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กรมการปกครอง
- หัวหน้าฝ่ายข่าว ส่วนปฏิบัติการข่าว กรมการปกครอง
- หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และส่งเสริมวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
- นายอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
- นายอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
- ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- หัวหน้าสำนักงาน คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
- ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
- ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ดู ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคอีสาน
2. ผลการค้นหา คำค้น " ผู้ว่าราชการจังหวัด "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น