วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
พรศักดิ์ เจียรณัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
( อ้างอิง : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 )ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๙๗
ภูมิลำเนา เกิดที่ กรุงเทพมหานคร
สถานภาพ สมรสกับนางเครือวัลย์ เจียรณัย ไม่มีบุตร – ธิดา

การศึกษา และอบรม
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร โรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ ๓๕
- หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ กองอาสาสรักษาดินแดน ชุดที่ ๑๔
- โรงเรียนนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง รุ่น ๓๘
- การพัฒนาความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน สถาบันดำรงราชานุภาพ

ประวัติรับราชการ
- บรรจุเข้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๒๒
- นายอำเภอบ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ปี ๒๕๔๑-๒๕๔๒
- เลขานุการกรม(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป๘) สำนักงานเลขานุการกรม ปี ๒๕๔๒-๒๕๔๕
- รักษาราชการแทนปลัดจังหวัด(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๙) จ.หนองบัวลำภู ปี ๒๕๔๖
- นายอำเภอนาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ปี ๒๕๔๖-๒๕๔๗
- นายอำเภอน้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ปี ๒๕๔๗
- นายอำเภอทุ่งศรีอุดม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ปี ๒๕๔๗
- ผู้ตรวจราชการกรม(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป๘)กรมการปกครอง ปี ๒๕๔๗
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการปกครอง (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๙ ชช.) ปี ๒๕๔๗-๒๕๔๘
- โอนไปรับราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๔๙
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙-๒๕๕๒
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
- ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕
- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ประวัติรับราชอิสริยภรณ์
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ทม.) ปี ๒๕๓๗
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.) ปี ๒๕๔๑ 4.3 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.) ปี ๒๕๔๗
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ปช.) ปี ๒๕๕๐ 4.5 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ชั้นสายสะพาย ปี ๒๕๕๓
ดู ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคอีสาน
2. ผลการค้นหา คำค้น " ผู้ว่าราชการจังหวัด "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น