วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

มหาปุริสลักษณะ 32 ประการ


ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า มหาปุริสลักษณะ 32 ประการ

1. มีพระบาทเรียบเสมอกัน
2. มีลายพื้นพระบาทเป็นจักร
3. มีส้นพระบาทยาย  (ถ้าแบ่งเป็น 4 ส่วน พระชงฆ์ ตั้งอยู่ส่วนที่ 3)
4. มีนิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทเรียวยาว
5. ฝ่าพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่ม
6. ฝ่าพระบาทและพระหัตถ์มีลายดุจตาข่าย
7. มีพระบาทเหมือนสังข์คว่ำ  อัฐิข้อพระบาทตั้งลอยอยู่หลังพระบาท กลับกลอกได้คล่อง  เมื่อทรงดำเนินผิดกว่าสามัญชน
8. พระชงฆ์เรียว ดุจแข้งเนื้อทราย
9. เมื่อยืนตรง พระหัตถ์ทั้งสองลูบจับพระชานุ(หัวเข่า)
10. มีพระคุยหะ (อวัยวะลับ) เล้นอยู่ในฝัก
11. มีพระฉวีวรรณ (สีผิว) ดุจทอง
12. พระฉวีละเอียด
13. มีเส้นพระโลมาเฉพาะขุมละเส้น ๆ
14. เส้นพระโลมาดำสนิทเวียนเป็นทักษิณาวัฏ(วนเลี้ยวทางขวา อย่างเข็มนาฬิกา)  มีปลายงอนขึ้นข้างบน
15. พระกายตั้งตรงดุจท้าวมหาพรหม
16. มีพระมังสะ (เนื้อ) อูมเต็ม ในที่ 7 แห่ง คือ หลังพระหัตถืทั้งสอง  หลังพระบาททั้งสอง  พระอังสา (บ่า) ทั้งสอง กับลำพระศอ (คอ)
17. มีส่วนพระสรีระกายบริบูรณ์ ดุจกึ่งท่อนหน้าแห่งพญาราชสีห์
18. พระปฤษฎางค์ (ส่วนหลัง,แผ่นหลัง) ราบเต็มเสมอกัน
19. ส่วนพระกายเป็นปริมณฑล  ดุจปริมณฑลแห่งต้นไทร (พระกายสูงเท่ากับวา ของพระองค์ ประมาณ 2 เมตร)
20. มีลำพระศอกลมงามเสมอตลอด
21. มีเส้นประสาทสำหรับรสพระกระยาหารอันดี
22.  มีพระหนุ (คาง) ดุจคางแห่งราชสีห์ (โค้งเหมือนวงพระจันทร์)
23.  มีพระทนต์ (ฟัน) 40 ซี่
24.  มีพระทนต์เรียบเสมอกัน
25.  พระทนต์เรียบสนิท มิได้ห่าง
26.  เขี้ยวพระทนต์ทั้ง 4 ขาวงามบริสุทธิ์
27.  พระชิวหาอ่อนและยาว
28.  พระสรุเสียงดุจท้าวมหาพรหม   ตรัสมีสำเนียงดุจเสียงนกการะเวก
29.  พระเนตรแจ่มใส ดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด
30.  ดวงพระเนตรแจ่มใส ดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด
31.  มีพระอุณาโลมระหว่างพระโขนง  เวียนขวาเป็นทักษิณาวัฏ
32.  มีพระเศียรงามบริบูรณ์ดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น