วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

โรงเรียนบ้านสะทืด

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนี้ชื่อ " โรงเรียนบ้านสะทืด " ตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์  เป็นโรงเรียนประชาบาล นายอำเภอจัดตั้งขึ้นก่อนหน้านี้ ประมาณ ๑๐ ปี ผู้มีความประสงค์ที่จะเรียน ได้เดินทางไปเรียนบ้านนานวน ทำให้การเดินทางไปมาลำบาก และระยะทางก็ห่างไกล จึงเป็นเหตุให้ได้รับการศึกษาไม่ทั่วถึง ทางราชการคิดจะตั้งโรงเรียนมาหลายครั้ง แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ
มาบัดนี้โอกาสเหมาะ ประกอบกับชาวบ้านได้รายงานขอจัดตั้งโรงเรียนขึ้น ทางราชการจึงแต่งตั้งให้ นายกรี พุจารย์  ออกมาสำรวจสถานที่ และจำนวนเด็กที่จะเข้าเรียน เห็นว่าสมควรที่จะตั้งได้ จึงได้รายงานให้ดำเนินการจัดตั้งต่อไป และได้มอบให้ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรในหมู่บ้านจัดตั้งอาคารเรียนจนเป็นผลสำเร็จ พอที่จะอาศัยเรียนไปพลางก่อน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๐๐ จึงได้เปิดเรียนเป็นปฐมฤกษ์ โดยนายสนั่น  ศาตะสมิต นายอำเภอรัตนบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดเรียน ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายสอน  จิตหนักแน่น  มาเป็นครู ในวันเปิดเรียนครั้งแรก มีนักเรียนทั้งหมด ๕๒ คน ได้แบ่งชั้นเรียนออกเป็นสองชั้น ๒ ชั้น คือ ชั้น ป.๑ และชั้น ป.๒ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ คณะครูในโรงเรียน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในหมู่บ้าน ได้ปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้น เพื่อให้กว้างขวาง และมั่นคงกว่าเดิม สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ ๖,๐๐๐ บาท โดยมิได้อาศัยงบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้มุงสังกะสี และทำฝาจนสำเร็จ ในปีการศึกษา ๒๕๑๑ ทางราชการได้จ่ายโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน ๓๓ ชุด

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ทางราชการมีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายประสาน  สุขสานต์ (ครูใหญ่)  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านหนองระฆัง ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๒ ทางราชการแต่งตั้งให้ นายสอน  จิตหนักแน่น  ดำรงครูใหญ่แทน

วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ทางราชการได้จัดสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.๑ ฉ. ขนาด ๒ ห้องเรียน โดยใช้เงินงบประมาณสลากกินแบ่งรัฐบาล และได้ขึ้นเรียนในอาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๗ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีก ๒ ห้องเรียน รวมทั้งหมด ๖ ห้องเรียน

วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๒ จำนวน ๑ หลัง

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ นายสอน  จิตหนักแน่น  ครูใหญ่ได้ลาออกจากราชการ และในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายสมสุข  บุญมี   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐ คณะครูพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขึ้น ๑ หลัง

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ทางราชการให้นายสมสุข  บุญมี  ไปช่วยราชการที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาดี  และให้นายผดุงชัย สายยศ มารักษาการในตำแหน่งแทน

วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายเฉลิม  รุ่งเรือง  มาดำรงตำแหน่งแทนนายสมสุข  บุญมี  ซึ่งเปลี่ยนสายงานไป

วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายถาวร  กะการดี  มาดำรงตำแหน่งแทนนายเฉลิม  รุ่งเรือง  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนอื่น

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายลิน  อุส่าห์ดี  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านสะทืด แทนนายถาวร  กะการดี  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนอื่น


ทำเนียบครูโรงเรียนบ้านสะทืด

๑. นายประสาน  สุขสานต์  ครูใหญ่  ๑๓ มิ.ย. ๒๕๐๐ - ๑๑ มิ.ย.  ๒๕
๒. นายสอน  จิตหนักแน่น  ครู  ๑๓ มิ.ย. ๒๕๐๐ - ๑๐ พ.ย.  ๒๕
๓. นายสุธน  สุจริต  ครู  ๑๙ มิ.ย. ๒๕๑๒ - ๖ ต.ค.  ๒๕
๔. นายสอน  จิตหนักแน่น  ครูใหญ่  ๑๑ พ.ย. ๒๕๑๒ - ๓๑ ธ.ค.  ๒๕
๕. นายณรงค์  พรมตวง  ครู  ๒ ก.ค. ๒๕๑๒ - ๒๘ ก.ค.  ๒๕
๖. นายสมสุข  บุญมี  ครู  ๔ ก.ค. ๒๕๑๕ - ๔ เม.ย.  ๒๕
๗. นายศักดิ์สถิต  กมลบูรณ์  ครู  ๑๕ มิ.ย. ๒๕๒๐ - ๒๑ พ.ค. ๒๕
๘. .......
.....
...
..
.
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. บ้านสะทืด ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์
2. ผลการค้นหา คำค้น " โรงเรียน "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น