วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554

ทำเนียบคนทำงาน

ทำเนียบคนทำงาน : บุคคลสำคัญที่มีบทบาท และหน้าที่กับการพัฒนาอำเภอสนม ( จังหวัดสุรินทร์ ) ทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง ดังต่อไปนี้


นายวัชรินทร์  รัตนบรรณกิจ
นายอำเภอสนม   จังหวัดสุรินทร์


 นายแพทย์โสภณ   มุธุสิทธิ
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์


 นพรัตน์   ตรงศูนย์
 สาธารณสุขอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


 พ.ต.อ.สมบัติ   ฉายาปัญจะ
 ผกก. สภ.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์


สุนทร วงศรีษา
ปลัดอำเภอสนม จ.สุรินทร์ร.อ.สนุนน้อย  แสงอนุศาสน์
อดีต สัสดีอำเภอสนม


 ศักดิ์ชัย   สมานดุษณี
 หัวหน้าส่วนไปรษณีย์สาขาสนม อ.สนม จ.สุรินทร์


ไชยา  พิมสิงห์
พัฒนาการอำเภอสนม


พัทรียา  บุญอนันต์
ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรจำกัด


 พ.ต.ท.คุณาวุฒิ  ใบลี
 รอง ผกก.ป สภ.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์


พงษ์ศักดิ์   เจริญพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์


ประเสริฐ   วงศ์ฉลาด
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสนม จ.สุรินทร์


ศิรินันท์   จันทร์ส่องแสง
นายกเทศมนตรีตำบลแคน อ.สนม จ.สุรินทร์


พงษ์เจษฎา มารศรี
ปศุสัตว์อำเภอสนม จ.สุรินทร์


 สมศักดิ์  เจริญพันธ์
 รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์


 สมนึก   จิตหนักแน่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนมศึกษาคาร


 สมานมิตร   จิตหนักแน่น
รองผอ.สพท.สุรินทร์ เขต 2


แก้วกรวีร์   ชูหิรัญเจริญศรี
สรรพากรอำเภอสนม อวยชัย   แสงกล้า
ครูชำนาญการพิเศษ ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์


 บุญทัน  แขวงซ้าย
 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 5 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์


ยุภาวดี  บุญมาก
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์


เพชร  แสนสุข
รองนายกเทศมนตรีตำบลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์


 อุไล  ทองด้วง
 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสนม หมู่ที่ 11 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์


 นิคม  งามวิไล
 กำนันตำบลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์


อรรถวิทย์  ตระกูลสุข
 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสนม หมู่ที่ 3 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์


สมบูรณ์  สิมมา
 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพลับ ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์


ลำพอย  บุญเกตุ
 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาศรีสุข ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์


นลินรัตน์  สอนดี
 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำโรง ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์เตชนิธิ  มิ่งขวัญ
ปลัดอำเภอสนม จ.สุรินทร์


สุวิพล  ศิลาอ่อน
 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสนม หมู่ที่ 1 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์


 สมาน   ภาชื่น
 กำนันตำบลโพนโก  อ.สนม จ.สุรินทร์


 รุ่งอรุณ   จิตดนัย
 เกษตรอำเภอสนม  จ.สุรินทร์


 บัวลิน   คมกล้า
 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเป้า ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์


สมยศ   สีเป้ง
ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านหนองบัวแดง ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์


สมบูรณ์  นิลดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึง บ้านสนม


บุญทอง  เนตรพรม
ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านปะ ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์


นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขต 4


ประดับศรี   แก้วประเสริฐ
ผอ.กศน.อำเภอสนม จ.สุรินทร์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสนม


สุพจน์ชัย   อวยเจริญ
รองนายกเทศมนตรีตำบลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์


สงบ   สาลี
ปลัดเทศบาลตำบลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์


 อำนวย   แสงกล้า
อดีต ครูชำนาญการพิเศษ ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์


ภูศิษฐ์   พสุธาเมตต์กิติกุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์


ประกาศิต   วงศ์ฉลาด
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์


 วัฒนา   วงศ์ฉลาด
 ปราชญ์เดินดินท้องถิ่นเมืองสนม " ครูไก่ พ่อใหญ่ ดินโพน "


-----------------------------------------------------------------------------------------
อดีตทำเนียบคนทำงาน
ท่าน...อยู่ในใจเราชาวอำเภอสนมตลอดไป...
-----------------------------------------------------------------------------------------

 นฤชา   โฆษาศิวิไลซ์
อดีต นายอำเภอสนม   จังหวัดสุรินทร์
( 22 ก.พ. 2553 - 17 พ.ค. 2554 )


เสรี  หอมเกษร
อดีต นายอำเภอสนม   จังหวัดสุรินทร์
( 18 พ.ค. 2554 - 12 ธ.ค. 2554 )


 กรรณิการ์   เจริญพันธ์
อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขต 2
( ปี พ.ศ 2551 - 2554 )


คงกฤช   แย้มศรี
อดีต ท้องถิ่นอำเภอสนม


กนกรัตน์  บานชื่น
อดีต ผอ.กศน.อำเภอสนม จ.สุรินทร์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสนม


นายเกียรติ  จันไธสง
อดีต รักษาการหัวหน้าส่วนไปรษณีย์สาขาสนม อ.สนม จ.สุรินทร์
(อดีต - 5 ต.ค. 2554)


ปรัชญา สุวรรณทา
อดีต ปลัดอำเภอสนม จ.สุรินทร์


พิชิต   ทองภักดี
อดีต พัฒนาการอำเภอสนม


พ.ต.วีระกิจ   แสงตา
อดีต สัสดีอำเภอสนม


บวรเทพ   มีศิริ
อดีต ปลัดอาวุโส - หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอสนมกิติ   ลี้อุดม
อดีต ปลัดอำเภอสนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น