วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

ตรวจมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.แคน

ตรวจมะเร็งปากมดลูก พื้นที่ตำบลแคน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคน อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555


การตรวจแป๊ปสเมียร์
เป็นการตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูกที่ยอมรับเป็นมาตรฐานของโลก

มะเร็ง คืออะไร?
มะเร็ง คือ โรคที่เกิดจากเซลล์ของร่างกาย มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วผิดปกติ สามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกายได้ โดยเนื้อมะเร็งจะทำลาย และลุกลามเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆ ได้

โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในประเทศไทย โรคมะเร็งปากมดลูก เป็นโรคมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในสตรีไทย โดยพบมากที่สุดในสตรีที่มีอายุระหว่าง 45 - 50 ปี มีอัตราการอยู่รอด 5 ปี ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก ควรจะดำเนินการในด้านการตรวจหาโรคมะเร็งให้ได้ตั้งแต่อยู่ในระยะเริ่มแรก ซึ่งเป็นระยะที่สามารถทำการรักษาให้หายได้ และเสียค่าใช้จ่ายน้อยการการรักษามะเร็งในระยะลุกลาม ส่งผลให้ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง และอัตราการตายจากโรคมะเร็งได้อย่างเป็นรูปธรรม

สตรีที่มีอายุระหว่าง 30 -60 ปี ทั้งผู้มีสิทธิบัตรประกันสุขภาพสิทธิข้าราชการ และสิทธิประกันสังคม สามารถติดต่อเพื่อเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการประจำใกล้บ้าน โดยนำหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อติดต่อขอรับบริการ ได้แก บัตรประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

แป๊ปสเมียร์ คืออะไร?
แป๊ปสเมียร์ เป็นการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ปากมดลูก เพื่อค้นหาความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก โดยเฉพาะในระยะก่อนเป็นมะเร็ง

ใครบ้างที่ควรตรวจแป๊ปสเมียร์
  • หญิงอายุ 35 , 40 , 45 , 50 , 55 , 60 และ 65 ปี ควรได้รับการตรวจแป๊ปสเมียร์ เพื่อค้นหามะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก และในระยะก่อนเป็นมะเร็ง
  • หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วทุกคน (ถึงแม้อายุจะน้อยกว่า 35 ปี)
  • ผู้ที่มีเลือดออกทางช่องคลอด หรือมีตกขาวผิดปกติ

หมายเหตุ : หญิงที่ตัดมดลูก หญิงวัยหมดประจำเดือน หรือหญิงที่ไม่มีเพศสัมพันธ์ ก็จำเป็นต้องตรวจ


ท่านจะตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ที่ไหน
  • โรงพยาบาล
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ทำไมต้องตรวจแป๊ปสเมียร์
การทำแป๊ปสเมียร์ สามารถตรวจเซลล์ปากมดลูกที่เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นระยะก่อนเป็นมะเร็ง ซึ่งถ้าทำการรักษา และติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ จะลดอัตราการเป็นมะเร็งปากมดลูกลงได้

 

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
2. เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนม : www.sanompho.com
3. ผลการค้นหา คำค้น "มะเร็งปากมดลูก"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น