วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ตาเพชรเกมส์ ครั้งที่ 1/2554

ตาเพชรเกมส์ ครั้งที่ 1/2554 การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านตาเพชร ได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านตาเพชร และเยาวชนชุมชนบ้านตาเพชร ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ ณ โรงเรียนบ้านตาเพชร บ้านตาเพชร หมู่ที่ 8 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554ชลลดา  สมทิพย์
รักษาการ (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเพชร
(ถ่ายเมื่อ : 18 พ.ย. 2554 , ร.ร.บ้านตาเพชร ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์)


ดู โรงเรียนบ้านตาเพชร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าประวัติ และความเป็นมา โรงเรียนบ้านตาเพชร

โรงเรียนบ้านตาเพชรตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2502 นายผ่อง  กระแสอินทร์ ศึกษาธิการอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดเรียนครั้งแรก โดยอาศัยศาลาวัดบ้านตาเพชรเป็นที่เรียน นายสุวัชร ชบามเรียนเดิ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่1-4 ในปี2519 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้ทางโรงเรียนสร้างอาคารเรียน 1หลัง แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนเตี้ย 4 ห้องเรียน สร้างบนที่ดินคุณแม่หลิน วันทุมมา บริจาคให้ 1ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา และได้ย้ายจากศาลาวัดมาทำการสอนที่อาคารเรียนแห่งนี้เมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม  252

วันที่1 พฤษภาคม 2537 โรงเรียนได้เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาชั้นอนุบาล 1และในวันที่1มิถุนายน 2537ได้เปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่5ซึ่งเป็นการเปิดทำการสอน 2 ระดับคือ ชั้นอนุบาล1-2และชั้นประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่1-6 จนถึงปัจจุบัน

วันที่ 13 เมษายน 2540คะผ้าป่า คะกรรมการโรงเรียน ประชนชาวบ้านตาเพชร ได้บริจาคเงินซื้อที่ดินมอบให้โรงเรียนเนื้อที่ 5ไร่เศษ มูลค่า 240,000 บาท ห่างจากที่ดินเดิมไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 100 เมตรวันที่ 27 ธันวาคม 2543 องค์การ International Care and Relief Thailand (ICR) ได้บริจาควัสดุมูลค่า 351,000บาทและชาวบ้านตาเพชรบริจาคค่าแรงสมทบ 50,000บาท รวมเป็นเงิน 401,00บาท ทำสัญญาสร้างอาคาร 1หลัง แบบ  ICR 2 ห้องเรียน บนที่ดิน 5ไร่เศษ โดย หจก อรุมาก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย นำนักเรียนชั้น ป.3-6 มาเรียนในปีการศึกษา 2545สร้างใหม่ตามแบบ  สปช. รย106/43ขนาด 3 ห้องเรียน เนื่องจากอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ 4 ห้องเรียนเดิมต้องรื้อย้ายมาสร้างใหม่บนที่ดินแปลงใหม่ โรงเรียนจึงย้ายมาที่ดินแห่งใหม่ดังปรากฏในปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2546โดยคณะชาวบ้าน ครู คณะกรรมการหมู่บ้านทุกฝ่าย ได้สร้างอาคารชั่วคราวมุงหญ้าคา 1หลัง กว้าง6 เมตร ยาว 30เมตร ให้นักเรียนชั่วคราวก่อนสร้างอาคารเรียนเสร็จ มูลค่า30, 000บาท

วันที่ 12 มิถุนายน 2546 ได้ประกอบพิธีขึ้นเรียน อาคารเรียนหลังใหม่ จึงเป็นการย้ายสถานที่เรียนของโรงเรียนบ้านตาเพชร มาสถานที่ปัจจุบัน ตั้งแต่ปีการศึกษา2546 โดยสมบูรณ์เปิดทำการสอน 2 ระดับคือ ชั้นอนุบาล1-2และชั้นประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่1-6

รายนามผู้บริหารโรงเรียนบ้านตาเพชร
1. นายสุวัชร ชบา ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ. 2502-2519
2. นายพรม สุจริต ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ.2519-2524
3. นายทศพล  บุญปัญญา ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ.2542-2529
4. นายสง่า จันทร์วิเศษ ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ.2529-2531
5. นายสวาสดิ์ พิกุลสดดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ.2531-2533
6. นายชวลิต โพธิ์เงิน ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ.2533-2536
7. นายสมาชัย  ผิวบาง ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ.2536-2537
8. นายกิตติพงษ์ ทองสีดา ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ.2538-2543
9. นายประจักษ์ จันทร์นวลดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ.2543-2546
10. นาย สุดใจ สร้อยจิตดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ.2546-2547
11. นายวัชรา กันนุรา ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ.2547-ปัจจุบัน


ปัจจุบันมีข้าราชการครู 
ตาม จ.18 จำนวน 6 คน นักการภารโรง 1 คน
1. นายวัชรา กันนุรา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
2. นางวนิศรา ทองคำ ตำแหน่ง ครู คศ2
3. นางภัสราภรณ์  บุตตัสสะ ตำแหน่ง ครู คศ
4. นางชญาดา  ปยโชติสกุลชัย ตำแหน่ง ครู คศ
5. นางสาวสุเนตตรา ครุฑสุวรรณ ตำแหน่ง ครู คศ
6. นายวิริยะ พรมตวง ตำแหน่ง ครู คศ

รายนามนักการภารโรง
1. นายสุพิน แก้วกรวยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น