วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กฐินโจร บ้านหนองนา


กฐินโจร   บ้านหนองนา ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์

ชาวสนม หมู่ที่ 3 และ 11 ร่วมกันทอดกฐินโจร ณ สำนักสงฆ์บ้านหนองนาพฤษาราม บ้านหนองนา ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
คำว่า กฐิน เป็นภาษาบาลี  แปลว่า ไม้สะดึง ในสมัยก่อนการตัดเย็บไตรจีวรถือเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญ  เนื่องจากไม่มีเครื่องจักรช่วยเย็บและไม่มีร้านขายผ้าสำเร็จรูปเหมือนปัจจุบัน การทำจีวร สบง หรือสังฆาฏิแต่ละผืน ต้องอาศัยพระสงฆ์ครั้งละหลายๆ รูปช่วยกันทำ โดยขึงผ้ากับไม้สะดึงให้ตึงก่อนแล้วจึงตัดเย็บ


ประวัติความเป็นมา

      ในสมัยพุทธกาล  มีพระภิกษุจำนวน 30  รูป  เดินทางเพื่อมาเฝ้าพระพุทธเจ้า  แต่ไม่ทันถึงก็ได้เวลาเข้าพรรษาก่อน  จึงต้องแวะจำพรรษาในวัดระหว่างทาง  เมื่อออกพรรษาแล้วต่างก็รีบออกเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า  แต่เนื่องจากเพิ่งหมดฤดูฝนพื้นดินยังเปียกเปื้อนด้วยโคลนตมทำให้จีวรของพระภิกษุเหล่านั้นเปรอะเปื้อนเลอะเทอะ  พระพุทธเจ้าทรงเห็นความลำบากของภิกษุสงฆ์ จึงมีบรมพุทธานุญาตให้ภิกษุที่จำพรรษาครบไตรมาส (3 เดือน) รับผ้ากฐินก่อนจึงเที่ยวไปที่ไหนๆ ได้ อีกเหตุผลหนึ่งก็เพื่อให้หมดฤดูฝนก่อนจะได้เดินทางไปไหนได้อย่างสะดวก

      ทอดกฐิน  หมายถึง  การนำผ้ากฐินไปวาง (ทอด  แปลว่า  วาง)  ไว้ต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์อย่างน้อย  5  รูป  ที่ได้อยู่จำพรรษามาครบ  3  เดือน  โดยมิได้ตั้งใจว่าจะถวายแด่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง  ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะมอบหมายกันเอง


วัตถุประสงฆ์

      1. การทอดกฐินถือว่าเป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์มากยิ่งกว่าการทำบุญอื่นๆ  เพราะหาโอกาสทำได้ยาก  จัดเป็นกาลทาน  ทานที่ถวายตามเวลาที่กำหนดแน่นอนปีละครั้ง  คือตั้งแต่  วันแรม  1  ค่ำ  เดือน  11  ถึงวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน 12  รวมระยะเวลา  1  เดือน  ซึ่งแตกต่างจากการทำบุญอย่างอื่นซึ่งจะทำเมื่อใดก็ได้

      2. เพื่ออุปถัมภ์บำรุงศาสนาและสงเคราะห์พระสงฆ์

      3. เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามทางพระพุทธศาสนา

      4. เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลร่วมกัน


ประเภทของกฐิน
กฐินแบ่งออกเป็น  2  ประเภท คือ

1. กฐินหลวง  คือ  กฐินที่ใช้องค์กฐินของหลวง  อาทิ  กฐินพระราชทาน  ซึ่งเป็นกฐินหลวงที่พระราชทานให้กระทรวง  ทบวง  กรม  องค์กร  หรือเอกชนนำไปทอด

2. กฐินราษฎร์  คือ  กฐินที่ราษฎรทำกันทั่วไป  แบ่งออกเป็น  3  ชนิด  ได้แก่

2.1) จุลกฐิน  คือ  กฐินที่จัดทำตั้งแต่เก็บฝ้ายมาปั่น  กรอเป็นด้าย  และทอเป็นผ้า  เย็บ  ย้อมเสร็จภายใน  24  ชั่วโมง

2.2) มหากฐิน  คือ  กฐินที่ใช้เวลาเตรียมงานเป็นเวลานาน

2.3) กฐินโจร  คือ  กฐินที่นำไปทอดเมื่อใกล้สิ้นช่วงกฐินกาล
คำถวายผ้ากฐิน

      นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (ว่า 3 จบ)
      อิมํ  ภนฺเต  สปริวารํ  กฐินจีวรทุสฺสํ  สงฺฆสฺส  โอโณชยาม  สาธุ  โน  ภนฺเต  สงฺโฆ  อิมํ  สปริวารํ  กฐินจีวรทุสฺสํ  ปฏิคฺคณฺหาตุ  ปฏิคฺเหตฺวา  จ  อิมินา  ทุสฺเสน  กฐินํ  อตฺถรตุ  อมหากํ  ทีฆรตฺตํ  หิตาย  สุขาย


คำแปล

      ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐิน พร้อมทั้งบริวารเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ

บ้านหนองนา ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์
มีประชากร ประมาณ 30 ครัวเรือน (อ้างอิง : 8 พ.ย. 2555)
ดู บ้านหนองนา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " กฐิน "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น