วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด


สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด

ที่ตั้ง : 70 หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
โทรศัพท์ : 044-599-021

ประวัติสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรที่ดินห้วยแก้วสามัคคี จำกัดสินใช้ ประเภทสหกรณ์บริการ เป็นองค์กรนิติบุคคล ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2510 ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในขณะนั้นมีสมาชิก จำนวน 90 คน มีทุนดำเนินการ จำนวน 9,000 บาท ที่ทำงานอาศัยบ้านประธานกรรมการและเช่าที่เอกชนเรื่อยมา

จากผลการดำเนินงานและการให้บริการแก่สมาชิก ซึ่งมีอัตราการเติบโตขึ้นตามลำดับ สหกรณ์ที่ดินห้วยแก้วสามัคคี จำกัดสินใช้ จึงได้ซื้อที่ดินเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา มูลค่า 119,700 บาท และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น "สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด" ประเภทสหกรณ์การเกษตร ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2517 ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เดิมสำนักงานเป็นอาคารไม้ สองชั้นขนาดเล็ก ไม่สะดวกในการรับรองการให้บริการแก่สมาชิกจึงได้ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารหลังใหม่ มูลค่า 1,800,000 บาท ( สำนักงานในปัจจุบัน )
และเพื่อเป็นการขยายการรับรองและการให้บริการแก่สมาชิก สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด ได้ซื้อที่ดินเพื่อขยายสาขา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 198 หมู่ที่ 7 ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 6 ไร่ มูล 1,800,000 บาท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549


สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี
ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ สำนักงานเทศบาลตำบลรัตนบุรี


งานก่อสร้างทางขยายถนนด้านหน้าสหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี

วิสัยทัศน์

" เสริมสร้างสหกรณ์ให้เข็มแข็ง
สร้างแรงจูงใจ ขยายธุรกิจ
สร้างพันธมิตรการค้า
นำความก้าวหน้าสู่สมาชิกและชุมชน "

ภารกิจหลัก

1 .ให้บริการเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพแก่สมาชิก ลูกหนี้ยกมา ต้นปี 38.33 ล้านบาท กู้เพิ่ม 54.36 ล้านบาท รับชำระคืน 44.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.80 ของหนี้ถึงกำหนดชำระ ลูกหนี้คงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2550 เป็นเงิน 48.31 ล้านบาท

2 .ส่งเสริมการออม รณรงค์เชิญชวนสมาชิกออมเงินในรูปแบบเงินฝากและซื้อหุ้นเพิ่ม เพื่อให้สมาชิกมีไว้จ่ายยามจำป็น และสหกรณ์มีทุนหมุนเวียนในธุรกิจ เงินออมยกมาต้นปี 8.35 ล้านบาท ฝากเพิ่ม 9.91 ล้านบาท เพิ่ม 3.21 ล้านบาท ถอน 0.65 ล้านบาท คงเหลือ 14.95 ล้านบาท

3 .รวมผลผลิตผลทางการเกษตร รับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ 7,200 ตัน มูลค่า 54.51 ล้านบาท เข้าโครงการรับจำนำประทวนข้าวหอมมะลิ 2,500 ตัน มูลค่า 24.58 ล้านบาท

4 .จำหน่ายปัจจัยการผลิต โดยจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิก ประเภท ปุ๋ย น้ำมันเชื้อเพลิง พันธุ์ข้าว มูลค่า 60.07 ล้านบาท

5 .ให้การศึกษาอบรม เพิ่มทักษะความรู้ให้แก่สมาชิก คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ แบบมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้งภารกิจเสริม

1. ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและผลิตสินค้าหนึ่งตำบลผลิตภัณฑ์ จำนวน 11 กลุ่ม สมาชิก 348 ราย งบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ 440,000 บาท เน้นการดำเนินงานแบบเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเอง

2 .ด้านการให้สวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่สมาชิกอาวุโส ฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิก 2,061 ราย จ่ายเงินสงเคราะห์ไปแล้ว 61,830 บาท

3 .รับเงินสนับสนุนโครงการของรัฐ โครงการลดภาระหนี้ โครงการพื้นฟูอาชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โครงการนำร่อง โครงการปลูกข้าวปลอดสารพิษ

4 .อุดหนุนกิจกรรมชุมชน โรงเรียน วัด หน่วยงานราชการ องค์กรอื่น ๆ

5. รณรงค์เชิญชวนรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่า และเชิญชวนการใช้พลังงานทดแทนที่ได้จากธรรมชาติ แก๊โซฮอลล์ ไบโอดีเซล

6 .ช่วยเหลือให้ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดคณะกรรมการ   (อ้างอิง : 13 พ.ย. 2555)

1. นายอุบล อรรคบุตร , ประธานกรรมการ
2. นายบุญถึง สระแก้ว , รองประธานกรรมการ
3. นายวิศิษฎ์ สุขบท , เลขานุการ
4. นายเลียง แสนแก้ว , เหรัญญิก
5. นายขาน จันทะพันธ์ , กรรมการ
6. นายปิยะ เทียมทอง , กรรมการ
7. นายทองดี มูลคำ , กรรมการ
8. นายจำปา จันทร์หง่อม , กรรมการ
9. นายยวน โสดารักษ์ , กรรมการ
10. นายเหรียญ มะลิเลิศ , กรรมการ
11. นายเสริม พูดเพราะ , กรรมการ
12. นายหวัน บุญเจือ , กรรมการ
13. นายนันทพันธ์ สงฆ์เมืองทอง , กรรมการ
14. นางบัวลา สูงเนิน , กรรมการ
15. นายจรูญ ชัญงาม , ผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์  (อ้างอิง : 13 พ.ย. 2555)

1. นายกฤษณา สร้อยแสง , ผู้จัดการ
2. นางนิตยา  วงษ์ทอง , ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. นายวิเชียร ราชอาจ , หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
4. นางกิติกร โสมกลาง , หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นางวัฒนา บูรณ์เจริญ , รักษาการหัวหน้าฝ่ายตลาด
6. นางชลชนก เรืองฤทธิ์ , เจ้าหน้าที่ธุรการ
7. นางสาวประจบ แจ่มใส , เจ้าหน้าที่การเงิน
8. นางวรัชยา บุตรมณี , เจ้าหน้าที่การตลาด
9. นายปรัชญา สุวรรณบูรณ์ , เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
10. นางสาวสรัญญา พิมพิเศษ , เจ้าหน้าที่บัญชี
11. นายศิริศักดิ์  ลาวัลย์ , เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขา 1)
12. นายคำพูล บุญอนันต์ , ลูกจ้างขายน้ำมัน
13. นายณรงค์ นันทะพันธ์ , ลูกจ้างขายน้ำมัน
14. นายคำจันทร์ นันทะพันธ์ , ลูกจ้างขายน้ำมัน
15. นายสมพาน เหลาเจริญ , ลูกจ้างขายน้ำมัน
16. นายอุทร เกษแก้ว , ลูกจ้างขายน้ำมัน
17. นายณรงค์ เครื่องเทศ , ลูกจ้างขายน้ำมัน
18. นางหนูรัด เจริญพันธ์ , แม่บ้าน
19. นายสมชาย เจริญพันธ์ , ลูกจ้างยามรักษาการ
20. นายสมบูรณ์ พุทธานุ , ลูกจ้างยามรักษาการ (สาขา 1)

ธุรกิจสหกรณ์

1.ธุรกิจสินเชื่อ

ธุรกิจสินเชื่อ

สินเชื่อ
เป็นการให้บริการด้านการกู้เงินลงทุนในการประกอบอาชีพตามฤดูกาลและคืนในอัตราดอกเบี้ยที่ไม่แพงจนเกินไป
โดยมีการจ่ายเงินกู้ 2 ประเภท   คือ
เงินกู้ระยะสั้น (เพื่อการประกอบอาชีพการเกษตรกรรมที่มีผลตอบแทนภายใน 1 ฤดูกาล วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน .................บาท ระยะเวลา 1 ปี)  โดยใช้บุคคลเป็นผู้ค้ำประกัน

เงินกู้ระยะปานกลาง (เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ระยะเวลา .........ปี) รายละไม่เกิน .....................บาท
โดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนการขอกู้เงิน
1. สมาชิกแจ้งความประสงค์และจัดทำคำขอกู้ที่ฝ่ายสินเชื่อ
2. การยื่นความประสงค์ขอกู้ต้องมีลายมือชื่อของประธานกลุ่มเป็นผู้รับรอง
3  คณะกรรมการเงินกู้ (กงก.) จะพิจารณาเงินกู้ทุกวันพฤหัสบดี และสมาชิกต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ในการขอกู้ทุกครั้ง
4. สหกรณ์ทำหนังสือแจ้งให้สมาชิกรับเงินกู้ล่วงหน้า  3 วัน (จ่ายเป็นเงินสดที่สำนักงานสหกรณ์)

2. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต
      รับซื้อข้าวเปลือก

3. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
      สินค้าเบ็ดเตล็ด
      ปุ๋ย
      เมล็ดพันธุ์ข้าว
      น้ำมัน

บริการธุรกิจนำมัน

ลักษณะการดำเนินงานธุรกิจ

จัดหาน้ำมันมาบริการให้แก่สมาชิก  และบุคคลทั่วไป   โดยบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด  (มหาชน) ให้การสนับสนุน และร่วมลงทุนให้แก่สหกรณ์

ปั้มน้ำมัน บางจากปิโตรเลียม ของสหกรณ์
- เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
- สมัครเป็นสมาชิกสิ้นปีทางบัญชี  มีกำไร  รับเงินปันผลเฉลี่ยคืน  ตามยอดการซื้อ
 - การรับเงินปันผล  สมาชิกผู้ใช้บริการปั้มน้ำมัน  ต้องนำบัตรสมาชิกมาด้วยทุกครั้งเพื่อบันทึกข้อมูลในการใช้บริการ              
 - มีน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ทุกชนิด  จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง

โครงการปรุงปรุงปั้มน้ำมัน
สหกรณ์ได้ทำการปรับปรุง และขยายธุรกิจปั้มน้ำมันให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น    ซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   และสหกรณ์ได้ก่อสร้างอาคาร ไทยซอป  งบประมาณ 2  ล้านบาท

4. ธุรกิจรับฝากเงิน

สินค้า และบริการของสหกรณ์
(อ้างอิง : 13 พ.ย. 2555)

1. สินเชื่อ 
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ระยะสั้น 10 บาท/ปี
เงินกู้ระยะปานกลาง 10 บาท/ปี

2. รับฝากเงิน   
อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ปกติ 4 บาท/ปี
ออมทรัพย์พิเศษ 6 บาท/ปี

3. ขายสินค้า 
- ขายปุ๋ยอินทรีย์ และเคมี
 - ขายพันธ์ข้าว
-  ขายสินค้าอุปโภค บริโภค

(โปรดตรวจสอบราคาที่สหกรณ์)

4. ขายน้ำมัน 
- น้ำมันเบนซินแก๊ซโซฮอล 91  
 - น้ำมันดีเซล                  

ราคาน้ำมัมีการเปลี่ยแปลง ขึ้นลง ตามภาวะตลาด

5. รับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิก
- รับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากสมาชิกในราคายุติธรรม

โปรดตรวจสอบราคาซื้อ ขาย ที่สหกรณ์ หรือ โทร. 044-599-027 , 044-599-741
ขั้นตอนการเข้าเป็นสมาชิก

1.คุณสมบัติที่จะเข้าเป็นสมาชิก
1. ตั้งบ้านเรือนและดำเนินงานเกษตรกรรมในท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์ฯ
2. เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะ  อายุไม่เกิน  60 ปี
3. เป็นผู้ซื่อสัตย์ ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ
4. ไม่เป็นคนทุพพลภาพ วิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
6. ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใด ๆ เว้นแต่พ้นกำหนำสองปีนับแต่วันที่ถูกให้ออก

2. ขั้นตอนการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
1. เกษตรกรต้องแสดงความจำนงต่อประธานกลุ่มหรือที่สหกรณ์
2. ต้องผ่านที่ประชุมกลุ่ม  และให้ที่ประชุมกลุ่มรับรอง
3. พนักงานสหกรณ์ฯ สอบสวนเขียนใบสมัครคู่สมรสต้องยินยอมด้วย
4. นำใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน
5. เมื่อคณะกรรมการมีมติรับรองแล้วสมาชิกต้องมาชำระค่าหุ้น
6. ค่าสมัคร  50 บาท  ค่าหุ้น 500 บาท  หุ้นบังคับปีละ  120  บาท  เงินฝากอย่างน้อย  100  บาท  เงินฝากโครงการ  100  บาท
7. สมาชิกเข้าใหม่สามารถกู้เงินได้ไม่เกิน  20,000 บาท  สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
8. ต้อมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือบุคลค้ำประกัน

3. สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
1. เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
2. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์  หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
3. ได้รับบริการด้านเงินทุนให้กู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ
4. ได้รับบริการทางด้านดอกเบี้ยเงินฝากที่สูง
5.  ได้รับเงินปันผล  และเงินเฉลี่ยคืน
6. ได้รับบริการด้านการซื้อขาย
7. ได้รับบริการช่วยเหลือจากหน่วยงานทางรัฐบาล  และสวัสดิการต่าง ๆ จากสมาชิก

4.   หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ฯ 
1. ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ  ระเบียบ และคำสั่งของสหกรณ์
2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์ ฯ  นัดหมาย
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง
4. สอดส่งดูแลกิจการของสหกรณ์ ฯ
5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และพัฒนาให้สหกรณ์เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
ดู สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " สหกรณ์การเกษตร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น