วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น - ISAN Botanical Garden @ Muang Phon (Khon Kaen)

สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวทุ่ง - ตำบลแวงใหญ่ เขตพื้นที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

เป็นศูนย์รวมพรรณไม้ และข้อมูลพืชท้องถิ่นของอีสาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และยังเป็นศูนย์ทดลอง สาธิต และวิจัยพืชเศรษฐกิจและพืชทนเค็ม เพื่อฟื้นฟูดินเค็มของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


องค์การสวนพฤกษศาสตร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ชื่อย่อ : อ.ส.พ.) เป็นรัฐวิสาหกิจของไทย ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535 เพื่อดำเนินงานด้านสวนพฤกษศาสตร์ การศึกษาค้นคว้าวิจัยและรวบรวมข้อมูลทางด้านพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย โดยเป็นการโอนภารกิจของสวนพฤกษศาสตร์ภาคเหนือ ฝ่ายพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กองบำรุง กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาดำเนินการ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่


สวนพฤกษศาสตร์ในการดูแล

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีสวนพฤกษศาสตร์ในความดูแล จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าในพระราชดำริ พิษณุโลก
- สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
- สวนพฤกษศาสตร์เมืองพลขอนแก่น
- สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย
- สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา


การดำเนินงาน

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้หลักจากการดำเนินงานศูนย์ฝึกอบรม ประมาณ 8.7 ล้านบาท รองลงมาคือ รายได้จากค่าเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ ประมาณ 3.1 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2552 มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 10.8 ล้านบาท แต่งบประมาณในการบริหารงานองค์การฯ มาจากเงินงบประมาณอุดหนุนของรัฐจำนวนกว่า 146.9 ล้านบาท

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีบุคลากรในสังกัดจำนวน 547 คน (ณ ปี พ.ศ. 2553) ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างโครงการ โดยมีพนักงาน/ลูกจ้างประจำเพียง 95 คน (ร้อยละ 17)

 แผนที่ : สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น...คลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น