วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ปราสาทช่างปี่

ปราสาทช่างปี่  ตั้งอยู่ที่บ้านช่างปี่ ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธ ลัทธิมหายาน ก่อด้วยศิลาแลง และหินทราย มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

๑. ปราสาทประธาน
๒. วิหาร หรือ บรรณาลัย
๓. กำแพงแก้ว
๔. ประตูซุ้ม
๕. สระน้ำ
จากการขุดแต่ง พบโบราณวัตถุที่สำคัญ เช่น ประติมากรรมพระไภษัชคุรุไวทูรยะ พระศรีสุรยไวโรจนจันทโรจิ พระศรีจันทรไวโรจนโรหิณีศะ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระยม เป็นต้น

โบราณสถานแห่งนี้ เป็นอโรคยาศาล ( สถานพยาบาล ) แห่งหนึ่งในจำนวน ๑๐๒ แห่ง ที่สร้างขึ้นทั่วราชอาณาจักร เพื่อรักษาผู้เจ็บป่วย ตามพระบรมราชโองการของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ( พ.ศ. ๑๗๒๓ - ๑๗๖๑ ) แห่งอาณาจักรกัมพูชา

ปราสาทช่างปี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ และ เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๑๐๔ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔ เนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ - งาน ๓๐ ตารางวา
Prasat Changpee
Prasat Changpee is located at Baan Changpee, Tambon Changpee, Amphoe Sikhoraphum, Changwat Surin. It is a Mahayana Buddhist temple with a simple tower and a rectangular building set inside an enclosure. There is a square pond located to the northeast.

The temple or Arokayasala seved as a medical station built by order of King Jayaraman VII ( 1181 - 1218 ). During his reign, 102 medical stations were built across the empire.สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา กรมศิลปากร
ภาพบน : ศิลปิน กันตรึมรุ่งนริน เมืองตำแรย์
ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
ติดต่อแสดงในงานต่างๆ โทร. 088 715 4340 , 080 105 6839
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ช่วงกำลังบูรณะปราสาทช่างปี่ เมื่อปี พ.ศ. 2555
2. วัดบ้านช่างปี่ ที่เก็บวัตถุโบราณจากปราสาทช่างปี่
3. ผลการค้นหา คำค้น " ปราสาท "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น