วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

โครงการอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)

โครงการอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

โครงการอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2554 ตำบลสนม และตำบลหนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ ซึ่งกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และ เพื่อเสริมสร้างแนวคิดพื้นฐานที่ถูกต้อง ตามแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในกับประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องคุณธรรม รู้รักสามัคคี และปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" ไปเผยแพร่ และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนนำไปปฏิบัติ

2. ปลุกจิตสำนึก และรวมกลุ่มพลังมวลชนเป็น อสป. เพื่อสร้างความรัก สมัครสมานสามัคคี ในความเป็นชาติไทย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจ และคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

3. เพื่อสร้าววัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม และจารีตประเพณี

4. กำหนดรูปแบบ แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) ให้กับทุกตำบล เพื่อความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


เป้าหมายในการอบรม
ได้แก่ กลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่จำนวน 7 ตำบล จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 200 คน รวมทั้งสิ้น 800 คน วิทยากรในการอบรบขอรับการสนับสนุนวิทยากร จาก.. ที่ทำการปกครองอำเภอ สถานีตำรวจภูธรสนม , สำนักงานท้องถิ่นอำเภอสนม , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนม , ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสนม , กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสนมที่ 13 , องค์ฺกรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และกำนันทุกตำบล


รุ่นที่ /๒๕๕๔ (ต.สนม , ต.หนองระฆัง) อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๒๕-๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หอประชุมอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
รุ่นที่ /๒๕๕๔ (ต.หัวงัว , ต.โพนโก) อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๔-๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หอประชุมอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


รุ่นที่ /๒๕๕๔ (ต.แคน , ต.หนองอียอ) อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๗-๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หอประชุมอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

รุ่นที่ /๒๕๕๔ (ต.นานวน , ต.หนองอียอ) อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๑๔-๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หอประชุมอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


รุ่นที่ /๒๕๕๔ (ต.สนม , ต.หนองระฆัง) อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๑๗-๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หอประชุมอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

รุ่นที่ /๒๕๕๔ (ต.โพนโก , ต.หัวงัว) อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หอประชุมอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
รุ่นที่ /๒๕๕๔ (ต.แคน , ต.หนองอียอ) อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๘-๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หอประชุมอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์รุ่นที่ /๒๕๕๔ (ต.นานวน , ต.หนองอียอ) อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๑๕-๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หอประชุมอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ดู ที่ว่าการอำเภอสนม (จังหวัดสุรินทร์) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น