วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสนม

ห้องสมุดประชาชน อำเภอสนม : เลขที่ 220 หมู่ที่ 2 ถนนศรีสนม ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ 044 - 589 265


การจัดการหมวดหมู่ของห้องสมุดประชาชน อำเภอสนม โดยใช้ระบบ "ทศนิยมดิวอี้"
000 - 099 : หมวดวิชาความรู้ทั่วไป
100 - 199 : หมวดปรัชญา
200 - 299 : หมวดศาสนา
300 - 399 : หมวดสังคมศาสตร์
400 - 499 : หมวดภาษาศาสตร์
500 - 599 : หมวดวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
600 - 699 : หมวดวิทยาศาสตร์ประยุกต์
700 - 799 : หมวดศิลปะ และนันทนาการ
800 - 899 : หมวดวรรณคดี
900 - 999 : หมวดภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีหนังสือประเภทอื่นๆ เช่น
บร. = แบบเรียน
ร. = เรื่องสั้น
น. = นวนิยาย

มุมอินเทอร์เน็ต บริการฟรี

ประเภทของการให้บริการ
ภายในห้องสมุดได้จัดมุมต่างๆ ไว้บริการ ดังนี้
1. มุมหนังสือทั่วไป บริการหนังสือทั่วไป หนังสือสารคดี หนังสือบันเทิง หนังสืออ้างอิง
2. มุมอินเทอร์เน็ต บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
3. มุมศิลปะ และนันทนาการ บริการดูหนัง ฟังเพลง และอ่านหนังสือ
4. มุมเด็ก บริการหนังสือสำหรับเด็ก และเยาวชน ของเล่นสำหรับเด็ก เพื่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็ก
5. มุมเฉลิมพระเกียรติ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ หนังสือพระราชนิพนธ์
6. มุมวารสาร และหนังสือพิมพ์ บริการหนังสือพิมพ์ และวารสาร ที่เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์

ประวัติความเป็นมาห้องสมุด
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสนม ตั้งขึ้นตามประกาศของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อครั้งแรกยังไม่มีอาคารสถานที่เป็นของตนเอง จึงได้อาศัยอาคารห้องสมุดวัดธาตุ บ้านสนม ตำบลสนม อำเภอสนม เป็นที่ทำการชั่วคราว ขณะที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำ ได้อาศัยเณรในวัด เป็นผู้ดูแลเอกสาร หนังสือส่วนใหญ่เป็นของที่ได้รับจากการบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา และการให้บริการยังอยู่ในวงจำกัด

ต่อมาในปี 2534 กรมการปกครองได้อนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอ จำนวน 2 งาน 20 ตารางวา เป็นสถานที่ก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอสนม และกรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้จัดสรรงบประมาณปี 2538 เป็นจำนวนเงิน 640,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้เป็นค่าก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอสนม ตามแบบมาตรฐานกรมการศึกษานอกโรงเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว กว้าง 12 เมตร ยาว 24.60 เมตร โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2533 แล้วเสร็จในวันที่ 24 ตุลาคม 2538 และเริ่มเปิดบริการตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน 2539 เป็นต้นไป

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
1. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายให้สุภาพเีรียบร้อย
2. กระเป๋า ถุง ย่าม แฟ้ม ให้ฝากไว้ที่ฝากของ
3. ควรจะเงียบ และสำรวม ปฏิบัติตนมิให้เป็นที่รบกวนของคนอื่น
4. ในการใช้หนังสือในห้องสมุด เมื่ออ่านเสร็จแล้ว โปรดนำหนังสือเล่มนั้นวางไว้บนโต๊ะ (ไม่นำไปเก็บเอง)
5. ไม่สูบบุหรี่ในห้องสมุด และไม่นำเครื่องดื่ม หรือขนมปัง เข้าไปรับประทานในห้องสมุด

ระเบียบในการใช้ห้องสมุด
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

หยุดวันนักขัตฤกษ์

1. สิทธิในการยืม ท่านจะมีหนังสือไว้ครอบครองได้ไม่เกิน 3 เล่ม ยืมได้ครั้งละ 7 วัน
2. ถ้าเกินกำหนดส่ง ปรับวันละ 2 บาท
3. ต้องนำบัตรสมาชิกของตนเองมาทุกครั้ง เมื่อต้องการยืมหนังสือ
4. บัตรหาย ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพื่อขอทำบัตรใหม่
5. ทำหนังสือหายต้องชดใช้ หรือใช้เป็นเงิน 2 เท่า ของราคาหนังสือ
6. บัตรสมาชิกมีอายุเพียง 1 ปี หากพ้นกำหนดแล้ว ให้สมัครเป็นสมาชิกใหม่

สนใจสมัครสมาชิกห้องสมุดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ค่าสมัคร 30 บาท

ดู ห้องสมุดประชาชน อำเภอสนม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น