วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โรงเรียนบ้านนานวน

โรงเรียนบ้านนานวน  ( สพป.สร.2 ) ต.นานวน อ.สนม  จ.สุรินทร์


ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนานวน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๓ ชื่อว่า " โรงเรียนวัดบ้านนานวน " โดยแยกมาจากโรงเรียนวัดบ้านนาดี มี.. นายวงศ์  จันทร์สุวรรณ  เป็นครูใหญ่ และนายบุญจันทร์  ใบพลูทอง  เป็นครูน้อย ต่อมาทางราชการได้สั่งยุบโรงเรียนนี้ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๔๗๕ เนื่องจากรัฐบาลขาดแคลนเงินทุนอุดหนุน จนถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๗๕ จึงได้ประกาศตั้งโรงเรียนนี้อีก และแต่งตั้งครู ๒ คน คือ  นายต่วน  กำลังกล้า  (บิดาของ คุณแม่วิไลวรรณ กำลังกล้า ) เป็นครูใหญ่ กับนายบุญจันทร์  ใบพลูทอง  เป็นครูสอนโรงเรียนนี้นายต่วน   กำลังกล้า


เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ นายต่วน กำลังกล้า ย้ายไป นายวงศ์ จันทร์สุวรรณ  มาดำรงครูใหญ่แทน ต่อมาเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ทางราชการได้สั่งปิดโรงเรียนนี้เป็นกรณีพิเศษ จนถึงวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๕ จึงได้ทำการสอนอีก มีนักเรียน ๑๔๖ คน วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๕  นายวงศ์  จันทร์สุวรรณ  ได้ยื่นใบลาออกจากราชการ ทางราชการจึงได้แต่งตั้ง นายโสว์  สวยสะอาด  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๖ และอยู่จนถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๙๐ จึงได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น ต่อมา... นายต่วน  กำลังกล้า  ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้แทน เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ และอยู่จนถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ก็ถึงแก่กรรม  ทางราชการจึงได้แต่งตั้ง นายสาย   จิดหนักแน่น  ( บิดาของ อาจารย์สมานมิตร  จิตหนักแน่น ) ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ พร้อมกันนี้ ทางราชการได้แต่งตั้ง นายประวัติ  จันทร์สุวรรณ  มาดำรงค์ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้แทน และอยู่จนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น นายประเสริฐ  ไผ่ล้อม  ได้รักษาราชการแทนครูใหญ่ และแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ และใน พ.ศ. ๒๕๑๒ นี้เอง คณะครูร่วมกับประชาชนที่สังกัดโรงเรียนนี้ ได้เสียสละเงินสมทบ กับเงินของรัฐบาล เพื่อสร้างอาคารเรียนเอกเทศถาวร และได้เงินสมทบ ๑๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) ( เปรียบเทียบค่าเงินเพื่อให้เห็นภาพค่าของเงินในสมัยนั้น ก๋วยเตี๋ยว ราคาชามละ 3 บาท , ไข่เป็ด ไข่ไก่ 5 ฟอง ราคา 1 บาท )

วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓  นายประเสริฐ  ไผ่ล้อม  ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น  นายสมนึก  สีสะอาด ได้ทำการรักษาราชการแทนครูใหญ่

ปี ๒๕๑๓ ทางราชการได้มีงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบเอกเทศถาวรจำนวน ๓ ห้องเรียน ให้แก่โรงเรียนนี้ในที่ดินของโรงเรียนเอง

เริ่มสร้างอาคารเรียน เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้สร้างเสร็จ และทำพิธีขึ้น เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๔ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนวัดบ้านนานวน เป็น " โรงเรียนบ้านนานวน "

๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕  นายสมนึก  สีสะอาด  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น จึงมอบหมายการงานในหน้าที่ครูใหญ่ให้  นายนรินทร์  อินทร์แก้ว  ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นต้นไป

ปีงบประมาณ ๒๕๑๖ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ ขนาด ๓ ห้องเรียน การก่อสร้างได้เสร็จเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ และจัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนหลังเก่า ขนาด ๒ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง การก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙

ปีงบประมาณ ๒๕๑๙ ทางราชการได้ประกาศให้โรงเรียนนี้ ขยายการศึกษาภาคบังคับ เป็นประโยคประถมศึกษาตอนปลาย

ปีงบประมาณ ๒๕๒๑ ทางราชการได้จัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารในโรงเรียนนี้ จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ( สองหมื่นบ้านถ้วน ) สร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๑

ปีการศึกษา ๒๕๒๓ ทางราชการได้สั่งให้โรงเรียนนี้ เปิดเรียนชั้นเด็กเล็ก ๑ ห้องเรียน และปีการศึกษา ๒๕๒๔ ทางราชการได้จัดสรรเงินเด็กเล็ก มาสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๑ ห้องเรียน ในวงเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท ( สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน )

ปีการศึกษา ๒๕๒๔ ทางราชการได้จัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู ๒ ชั้น ๒ ห้องนอน จำนวน ๑ หลัง ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ และสร้างเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔

ปีการศึกษา ๒๕๒๕ ทางราชการได้จัดสรรเงินงบประมาณสร้างต่อเติมอาคารเรียน ๑ ห้องเรียน ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ และสร้างเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๒๕ ดังนั้นปีงบประมาณ ๒๕๒๖ ทางราชการได้จัดสรรเงินงบประมาณรื้อบ้านพักครูจากโรงเรียนบ้านนาดี มาสร้างใหม่เป็นบ้านพัก ๒ ชั้น ๒ ห้องนอน งบประมาณ ๕๔,๖๐๐ บาท ( ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน ) และได้จัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ. ขนาด ๒ ห้องเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๒๖ งบประมาณ ๒๕๘,๘๐๐ บาท ( สองแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน )


ดู โรงเรียนบ้านนานวน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. เข้าค่ายลูกเสือ โรงเรียนบ้านนานวน
2. ผลการค้นหา คำค้น " นานวน "
3. ผลการค้นหา คำค้น " โรงเรียน "
4. ผลการค้นหา คำค้น " วิไลวรรณ กำลังกล้า "
5. ผลการค้นหา คำค้น " สมานมิตร จิตหนักแน่น "

1 ความคิดเห็น: