วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ประวัตินายเสรี หอมเกษร นายอำเภอสนม

 นายเสรี  หอมเกษร
นายอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ประวัติ : นายเสรี     หอมเกษร
วันเดือนปีเกิด : 15   สิงหาคม    2504
สถานที่เกิด : เขตดุสิต   กรุงเทพมหานครประวัติการศึกษา 
- ประถมศึกษา   โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร
- มัธยมศึกษา  โรงเรียนโยธินบูรณะ  กรุงเทพมหานคร
- นักเรียนนายสิบแผนที่ รุ่นที่23 (2523-2525)
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2530)
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต(การเมืองการปกครอง)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2535)

การอบรม
- นายสิบการข่าว รุ่นที่20 (2528)
- พนักงานสินเชื่อ 4-5 สาขา รุ่นที่ 34/1 (อิสานเขียว 2531)
- ปฐมนิเทศปลัดอำเภอและผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ รุ่นที่ 10 (สิงหราช 2532)
- ปลัดอำเภอ รุ่นที่ 115 (2536)
- สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 1 (2544)
- นักเรียนนายอำเภอ  รุ่นที่  52 (2545)

ประวัติการรับราชการ
- เจ้าหน้าที่แผนที่ กองทำแผนที่ กรมแผนที่ทหาร 2523-2530
- นายสิบแผนที่ ,โรงเรียนข่าวทหารบก 2526-2528
- พนักงานสินเชื่อ 4 ธ.ก.ส. สาขาปราจีนบุรี 2531
- ปลัดอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 2532
- ปลัดอำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี 2536
- ผู้ช่วยจ่าจังหวัดนนทบุรี 2538
- ผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนนทบุรี 2543
- ปลัดอำเภอ อาวุโส อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 2544
- ผู้ตรวจการท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ 2544
- เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 2545
- ปลัดอำเภอ อาวุโส อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 2546
- ป้องกันจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับ 7 2546
- รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 2547
- ป้องกันจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับ 8 2548-2552
- นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 2553

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :   ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

รางวัล
- โล่คะแนนยอดเยี่ยมหลักสูตรนายสิบการข่าว รุ่นที่ 20 (พ.ศ.2528)
- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2540
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเอาชนะยาเสพติดดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2550
- บำเหน็จพิเศษ ระหว่างปีงบประมาณ 2538-2552 รวม 15 ปี แยกเป็น สองขั้น จำนวน 10 ครั้ง หนึ่งขั้นครึ่ง  จำนวน 5 ครั้ง

แนวคิดในการทำงาน
- ขยัน ทุ่มเท ในการทำงาน
- ใฝ่หาความรู้อยู่เป็นนิจ
- ควบคุมตัวเอง
- เชื่อมั่นในระบบคุณธรรม
- มองโลกในแง่ดี
- ละผลประโยชน์
- สร้างทีมงาน
- เน้นการประสานงานมากกว่าการสั่งการ
- ปรับทุกอย่างให้เป็นโอกาสของเรา
- ทลายกำแพงของหน่วยงาน
- ครอบครัวเข้าใจ

ตำแหน่งปัจจุบัน : นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่  18 พฤษภาคม  2554 เป็นต้นไป

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-2070632

 ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
 1. เลี้ยงต้อนรับ นายเสรี  หอมเกษร  นายอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น